Singapore Historical GIS
 
Singapore Historical GIS

Warning: Trying to access array offset on value of type null in E:\WEB\WP\wp-content\themes\fluida\includes\loop.php on line 270

Temple list/庙宇列表

ID

Pinyin

简体中文

繁體中文

English

1 A Le Jia Fojiao Zhongxin 阿乐佳佛教中心 阿樂佳佛教中心 Aloka Buddhist Centre
2 A Mi Tuo Fo Fo Jiao Zhong Xin 阿弥陀佛佛教中心 阿彌陀佛佛教中心 Amitabha Buddhist Centre
3 A Nan Gong 阿南公 阿南公 A Nan Gong
4 A Nan Tuo Tai Fo Si 阿难陀泰佛寺 阿難陀泰佛寺 Wat Ananda Metyarama Thai Buddhist Temple
5 Ai Dao Xiao Yuan 爱道小苑 愛道小苑 Ai Dao Xiao Yuan
6 Ai Min Gong 爱民宫 愛民宮 Aik Beng Keng
7 An Ji Sheng Wang Miao 安济圣王庙 安濟圣王廟 Ang Chee Sia Ong Temple
8 An Ling Si 安柃寺 安柃寺 An Ling Si
9 An Ren Gong 安仁宫 安仁宮 An Ren Gong
10 An Shan Miao 安山庙 安山廟 Ann San Temple
11 An Xi Dian 安溪殿 安溪殿 An Xi Dian
12 Ba Hai Gong 八海宫 八海宮 Ba Hai Gong
13 Ba Li Lai Fo Tang 巴利莱佛堂 巴利萊佛堂 Palelai Buddhist Temple
14 Ba Long Yuan Shuai Dian 八巃(山正龙)元帅殿 八巃(山正龍)元帅殿 Pak Leng Guard Seow Tian
15 Ba Ye Li Ba Lian He Miao 巴耶利峇联合庙 巴耶利峇聯合廟 Paya Lebar United Temple
16 Bai Zhu Lin 白竹林 白竹林 Bai Zhu Lin
17 Ban Gang Tian Hou Gong 半港天后宫 半港天后宮 Kampong Tengah Thian Hou Keng
18 Bang E Lianhemiao 榜鹅联合庙 榜鵝聯合廟 Punggol Joint Temple
19 Bao An Dian 保安殿 保安殿 Bao An Dian
20 Bao An Gong 保安宫 保安宮 Poh Ann Keng
21 Bao Chang Dian 保长殿 保長殿 Bao Chang Dian
22 Bao Chi Gong 保赤宫 保赤宮 Po Chiak Keng
22 Chen Si Zong Si 陈氏宗祠 陳氏宗祠 Tan Si Chong Su Temple
23 Bao De Shan Tang 报德善堂 報德善堂 Poh Teck Siang Tng
24 Bao Fu Dian 保府殿 保府殿 Bao Fu Dian
25 Bao Gong Miao 包公庙 包公廟 Bao Gong Temple
26 Bao Jian Tan 包建坛 包建壇 Bao Jian Tan
27 Bao Kwang Fo Tang 宝光佛堂 寶光佛堂 Pao Kwan Foh TangTp
28 Bao Sheng Miao 保生庙 保生廟 Bao Sheng Miao
29 Bao Xing Tan 宝兴坛 寶興壇 Bao Xing Tan
30 Bei Chen Gong 北辰宫 北辰宮 Bei Chen Gong
31 Bei Hai She 北海社 北海社 Pei Hai Seventh Moon Scoiety
32 Bei Ji Xuan Guan Tan 北极玄关坛 北極玄關壇 Bei Ji Xuan Guan Tan
33 Bei Ji Yin Dong Fu 北极阴洞府 北極陰洞府 Bei Ji Yin Dong Fu
34 Bei Lian Tan 北莲坛 北蓮壇 Bei Lian Tan
35 Bei Nan Tan 北南坛 北南壇 Bei Nan Tan
36 Bei Shan Tan 北善坛 北善壇 Bei Shan Tan
37 Bei Sheng Gong 北圣宫 北圣宮 Bei Sheng Gong
38 Bei Tian Shan Kai Fu 北天善开府 北天善開府 Bei Tian Shan Kai Fu
39 Bei Xi Ban Rang Fu De Miao 北西板让福德庙 北西板讓福德廟 Bei Xi Ban Rang Fu De Miao
40 Ben Yuan Xu Ling Shan Zong Dao Tang 本元虚灵山总道堂 本元虛靈山總道堂 Poon Guan Hui Leng Sun Chong Tao Tong
41 Bi Hu Tan 碧虎坛 碧虎壇 Bi Hu Tan
42 Bi Shan Qi Sheng Tan 碧山齐圣坛 碧山齊聖壇 Bi Shan Qi Sheng Tan
43 Bi Shan Shan Shi Miao 碧山善世庙 碧山善世廟 Bi Shan Shan Shi Miao
44 Bi Shan Shan Shi Tan 碧山善世坛 碧山善世壇 Bi Shan Shan Shi Tan
45 Bi Shan Ting Bi Shan Miao 碧山庙 碧山廟 Bishan Temple
46 Bi Shan Ting Fu De Ci 碧山亭福德祠 碧山亭福建祠 Peck San Theng Fu De Ci
47 Bo Dong Ba Xi Lianhemiao  Hong Mao Qiao 波东巴西联合庙  宏茂桥 波東巴西聯合廟  宏茂橋 Potong Pasir Joint Temples   Ang Mo Kio
48 Cai Chuo Gang Qi Tian Gong 蔡厝港齐天宫 蔡厝港齊天宮 Cai Chuo Gang Qi Tian Gong
49 Cai Cuo Gang Guan Di Miao 蔡厝港关帝庙 蔡厝港關帝廟
50 Cai Cuo Gang Lian Sheng Dian 蔡厝港联圣殿 蔡厝港聯聖殿 Choa Chu Kang Lian He Temple.
51 Cai Cuo Gang Lian Sheng Gong 蔡厝港联圣宫 蔡厝港聯聖宮  Chua Chu Kang Lian Sing Keng
52 Cai Cuo Kang You Chi Cun Lianhemiao 蔡厝港油池村联合庙 蔡厝港油池村聯合廟 Choa Chu Kang Yew Tee Chun Lian He Miow
53 Cai Shen Dian 财神殿 財神殿
54 Cai Shi Lianhegong 菜市联合宫 菜市聯合宮 Chai Chee United Temple
55 Cang Long Tan 苍龙坛 蒼龍壇 Cang Long Tan
56 Chan Ding Fo Xue Hui 禅定佛学会 禪定佛學會 Samadhi Buddhist Society
57 Chan Zhi Yuan 禅之园 禪之園 Ch’an Zhi Yuan
58 Chan Zong Si 禅宗寺 禪宗寺 Chan Zong Si
59 Chang Tian Gong 长天宫 長天宮 Chang Tien Kong Temple
60 Chang Xiu Guang 长秀馆 長秀館 Teong Siew Kuan
61 Chang Xiu Wei Ling Dong Shan Lianhemiao 长秀威灵东山联合庙 長秀威靈東山聯合廟 Teong Siew Wei Ling Dong Shan Temple
62 Chao Yun  Dian 朝云殿 朝云殿  Tiow Hoon Tien
63 Chao Yun Gong 朝云宫 朝雲宮 Chao Yun Gong
64 Chen Zuo Mian Tang 陈佐勉堂 陳佐勉堂 Chan Chor Min Tong Temple
65 Cheng Bang Da Bo Gong Gong 成邦大伯公宫 成邦大伯公宮 Seng Pang Tua Pek Kong Keng
66 Cheng De Shan Si Cheng Teck Sian See Temple
67 Cheng Feng Lianhemiao 城凤联合庙 城鳳聯合廟 Cheng Feng Lianhemiao
68 Cheng Huang Fu 城隍府 城隍府 Cheng Huang Fu
69 Cheng Huang Miao  Wan Shou Si (Yang Tao Yuan ) 城隍庙万寿寺 城隍廟萬壽寺 Sheng Hong Temple Wan Shou Si
70 Cheng Huang Miao (Yang Tao Yuan ) 城隍庙杨桃园 城隍廟楊桃園 Sheng Hong Temple
71 Cheng Sheng Tan 城圣坛 城聖壇 Cheng Sheng Tan
72 Chi Feng Chuan Gong Dian 敕封川弓殿 敕封川弓殿 Chi Feng Chuan Gong Dian
73 Chi Feng Guan Ling Tan 敕封观灵坛 敕封觀靈壇 Chi Feng Guan Ling Tan
74 Chi Feng Ji Gong Gong 勅封济公宫 勅封濟公宫 Chi Feng Ji Gong Gong
75 Chi Feng Kun Lian Tan 勅封坤莲坛 勅封坤蓮壇 Chi Feng Kun Lian Tan
76 Chi Feng Lao Shan Tan 勅封崂山坛 勅封嶗山壇 Chi Feng Lao Shan Tan
77 Chi Feng Pu Tuo Shan 敕封普陀山 敕封普陀山 Chi Feng Pu Tuo Shan
78 Chi Feng Sheng Cai Tan 勅封圣才坛 勅封聖才壇 Chi Feng Sheng Cai Tan
79 Chi Feng Tai Yin Dian 勅封太阴殿 勅封太陰殿 Chi Feng Tai Yin Dian
80 Chi Feng Tian Yin Dian 勅封天阴殿 勅封天陰殿 Chi Feng Tian Yin Dian
81 Chi Feng Xie  Sheng Gong 敕封协圣宫 敕封協聖宮 Chi Feng Xie Sheng Gong
82 Chi Feng Yi Zhong Dian 勅封义忠殿 勅封義忠殿 Chi Feng Yi Zhong Dian
83 Chi Feng Yin De Dian 勅封阴德殿 勅封陰德殿 Chi Feng Yin De Dian
84 Chi Feng Zheng Shun Tan 勅封正顺坛 勅封正順壇 Chi Feng Zheng Shun Tan
85 Chi Zhong Tan 慈忠坛 慈忠壇 Chee Tong Temple
86 Chong De Shan Tang 崇德善堂 崇德善堂 Chong De Shan Tang
87 Chong Feng Shan Tang 崇峰善堂 崇峰善堂 Chung Hong Siang Tng
88 Chong Fu Tang 崇福堂 崇福堂 Chong Fu Tang
89 Chong Jian Tong Shan Gong Wu Di Miao Bei Ji 铜山宫 銅山宮 Chong Jian Tong Shan Gong Wu Di Miao Bei Ji
90 Chong Wen Ge 崇文阁 崇文閣 Chong Wen Ge
91 Chong Xin Zhu Miao 重兴祖庙 重興祖廟 Tioh Hin Cho Temple
92 Chong Yi Miao Wan Xin Shan 崇义庙  万兴山 崇義廟  萬興山 Chong Ghee Temple
93 Chuan Gong Dian Gong Hui 川弓殿公会 川弓殿公會 Chuan Gong Dian Gong Hui
94 Chuang Jia Xie Hui Zhong Xin (Ya Long) 创价协会中心 芽龙 創價協會中心 芽龍 Singapore Soka Centre (Geylang)
95 Chuang Jia Xue Hui (Telok Blangah) 创价学会 直落布蘭雅 創價學會 直落布蘭雅 Telok Blangah Soka Centre
96 Chuang Jia Xue Hui Jurong West 创价学会 裕廊西 創價學會 裕廊西 Soka Culture Centre
97 Chuang Jia Xue Hui Pasir Panjang 创价学会 巴西班让 創價學會 巴西班讓 Soka Youth Centre (SSA)
98 Chuang Jia Xue Hui Tampines 创价学会 淡濱尼 創價學會 淡濱尼 Tampines Soka Centre
99 Chun Yang Dao Guan 纯阳道观 純陽道觀 Chun Yang Dao Guan
100 Ci Bei Jing She 慈悲精舍 慈悲精舍 Ci Bei Jing She Buddhist Vihara
101 Ci En Ge 慈恩阁 大树下 慈悲恩閣 大樹下 Ci Ern Ge
102 Ci Fu Gong Da Bo Gon Lian Yi Hui 赐福宫大伯公联谊会 賜福宮大伯公聯誼會 Sze Hock Keng Tua Peh Kong Association
102 Ci Fu Gong Jin Quan Lv 赐福宫 金泉律 赐福宫 金泉律
103 Ci Fu Tan 慈福坛 慈福壇 Ci Fu Tan
104 Ci Guan Shan Tan 慈观善坛 慈觀善壇 Ci Guan Shan Tan
105 Ci Guan Tan 慈观坛 慈觀壇 Ci Guan Tan
106 Ci Hang Nian Fo She 慈航念佛社 慈航念佛社 HE BUDDHA VOYAGE SOCIETY
107 Ci Ji Gong Sheng Guo Yuan 慈济宫圣果园 慈濟宮圣果園 Ci Ji Gong Sheng Guo Yuan
108 Ci Jing Jing She 慈净精舍 慈凈凈舍 Ci Jing Jing She
109 Ci Li Tan 慈礼坛 慈禮壇 Cher Li Temple
110 Ci Lian Tang 慈莲堂 慈蓮堂 Cher Lian Tong Buddhist Temple
111 Ci Ling Ge Feng Shui Ming Li Zhong Xin 慈灵阁风水命理中心 慈靈閣風水命理中心 Ci Ling Ge Feng Shui Ming Li Zhong Xin
112 Ci Ling Gong 慈灵宫 慈靈宮 Ci Ling Gong
112 Zheng Hua Ci Sheng Gong 正华慈圣宫 正華慈聖宮 Zheng Hua Ci Sheng Gong
113 Ci Ling Lianhemiao 慈灵联合庙 慈靈聫合廟 Ci Ling Lianhemiao
114 Ci Nian An 慈念庵 慈念庵 Ci Nian An
115 Ci Shan Tan 慈善坛 慈善壇 Ci Shan Tan
116 Ci Sheng Tan 慈圣坛 慈聖壇 Ci Sheng Tan
117 Ci Yi Tang 慈义堂 慈義堂 Chee Ghee Deang
118 Ci Yi Tang Jiang Jun Miao  Lianhemiao 慈义堂将军庙  联合庙 慈義堂將軍廟  聯合廟 Ci Yi Tang Jiang Jun Miao
119 Ci Yun An 慈云庵 慈雲庵 Ci Yun An
120 Ci Yun Gong 慈云宫 慈雲宮 Ci Yun Gong
121 Ci Yun Shan Gong 慈云山宮 慈雲山宮 Chee Hoon Sun Kong
122 Ci Zheng Gong 赐正宫 賜正宮 Sze Cheng Keng Temple
123 Ci Zheng Gong Shi Niu Dong 赐正宫石牛洞 賜正宮石牛洞  聯合宮 Sze Cheng Keng Shi Niu Dong
124 Xin Jia Po Ci Zhong Miao 新加坡慈忠庙 新加坡慈忠廟 Singapore Chee Chung Huay
124 Huang Lao Xian Shi Miao 黄老仙师庙 黃老仙師廟 Huang Lao Xian Si Temple
125 Cong Mao Yuan Jiu Huang Gong 葱茅园九皇宫 葱茅园九皇宫 Charn Mao Hern Kew Huang Keng
126 Da Ba Yao Qi Tian Gong 大巴窑齐天宫 大巴窯齊天宮 Da Ba Yao Qi Tian Gong
127 Da Ba Yao Xiu De Shan Tang 大芭窑修德善堂 大芭窯修德善堂 Toa Payoh Seu Teck Sean Tong
128 Da Bei Fo Jiao Zhong Xin 大悲佛教中心 大悲佛教中心 Tai Pei Buddhist Centre
129 Da bei Yuan 大悲院 大悲院 Tai Pei Yuen Temple
130 Da Bo Gong (Lan Tou Xiang) 篮投巷大伯公 藍投巷大伯公 Lan Tou Xiang Tua Pek Kong Temple
131 Wu Cao  Da Bo Gong 梧槽大伯公宫 梧槽大伯公宫 Goh Cho Tua Peh Kong Temple Rochor
131 Wu Cao Tua Peh Kong Temple
132 Da Bo Gong Miao 大伯公庙 大伯公廟 Da Bogong Temple
132 Gui Yu Fu Shan Gong 龟屿福山宫 龜嶼福山宮 Kusu Island
133 Da Bo Gong Miao   Wu Min Dao Fo Shan Ting 乌敏岛佛山亭大伯公庙 烏敏島佛山亭大伯公廟 Pulau Ubin Fo Shan Teng Da Bo Gong Temple
134 Da Bo Gong Miao  Yun Nan 云南大伯公庙 雲南大伯公廟 Hoon Lam Tua Peh Kong Temple
135 Da Bo Gong Tan  Qiao Bei Lu 大伯公坛  桥北路 大伯公壇  橋北路 North Bridge Road Tua Pek Kong
136 Da Bo Gong(Wu Ji Zhi Ma Qi Ying Li) 武吉知马七英里大伯公宫 武吉知馬七英里大伯公宮 Bukit Timah Tua Pek Kong Temple
137 Da Chen Chan Shi 大乘禅寺 大乘禪寺 Thekchen Cho-Ling
138 Da Jue Si 大觉寺 大覺寺 Tai Kak Seah Temple
139 Da Pu Ti Xue Fo Hui 大菩提学佛会 大菩提學佛會 Bodhiraja Buddhist Society
140 Da Sheng Gong 大圣宫 大圣宮 Da Sheng Kong Chinese Temple
141 Da Sheng Miao   Ha Nu Man 大圣庙 大聖廟 Da Sheng Miao ( Ha Nu Man )
141 Ha Nu Man 哈奴曼 哈奴曼
142 Da Shi Bo Gong Gong 大士伯公宫 大士伯公宮 Tuas Pek Kong Keng
143 Da Shu Gong 大树公 大樹宮 Da Shu Gong
144 Da Yuan Gong Xiu Hui 大愿共修会 大願共修會 Da Yuan Gong Xiu Hui
145 Da Zhong Xue Fo Yan Jiu Hui 大众学佛研究会 大眾學佛研究會 People’s Buddhism Study Society
146 Dan Bin Ni Feng Shan Si 淡滨尼凤山寺 淡濱尼鳯山寺 Dan Bin Ni Feng Shan Si
147 Dan Bin Ni Jiu Li Da bo Gong Miao 淡滨尼九哩大伯公 淡濱尼九哩大伯公 Dan Bin Ni Jiu Li Da bo Gong Miao
147 Dan Bin Ni Jiu Li Fu De Zheng Shen Miao 淡滨尼九哩福德正神 淡濱尼九哩福德正神 Dan Bin Ni Jiu Li Fu De Zheng Shen Miao
148 Dan Bin Ni Lianhegong 淡滨尼联合宫 淡濱尼聯合宮 Tampines Chinese Temple(United Temple)
149 Dan Xia Jing She 丹霞精舍 丹霞精舍 Dan Xia Jing She
150 Dao De Tan 道德坛 道德壇 Dao De Tan
151 Dao Jiao Xin Jia Po Qing Song Guan 道教新加坡青松观 道教新加坡青松觀 Ching Chung Taoist Association (Singapore)
152 De Guang Dao Tian Jiang Fo Tang Tai Yang Gong 德光岛天降佛堂太阳宫 德光島天降佛堂太陽宮 Pulau Tekong Joint Temple
153 De Guo Gu Niang/Na Du Gu Niang Miao 德国姑娘/拿督姑娘庙 德國姑娘/拿督姑娘廟 Berlin Heiligtum / German Girl Shrine
154 De Hai Gong 德海宫 德海宮 De Hai Gong
155 De Jiao Hui Zi Xin Ge 紫新阁 紫新閣 Che Sen Khor Moral Uplifting Society, Singapore
155 Xing Zhou De Jiao Hui 星洲德教会 星洲德教會 Che Sen Khor Moral Uplifting Society, Singapore
156 De Jiao Hui Zi Ying Ge 星洲德教  紫盈阁 星洲德教  紫盈閣 Che Wein Khor Moral Uplifting Society, Singapore
157 De Jiao Tai He Guan 德教太和观 德教太和觀 Thye Hua Kwan Moral Society
157 Er Tong Chi Dun Yuan 儿童迟钝院 兒童遲鈍院 Moral Home for The Disabled
158 De Jiao Tai He Guan  Xin Qiao Lu 德教太和观  新桥路 德教太和觀  新橋路 Thye Hua Kwan Moral Society   New Bridge Road
159 De Man Qi Yun Tan 德曼齐云坛 德曼齊雲壇 De Man Qi Yun Tan
160 De Shun Tan 德顺坛 德順壇 De Shun Tan
161 De Yun Tan 德云坛 德雲壇 De Yun Tan
162 Di Cang Wang Miao 地藏王庙 地藏王廟 Di Cang Wang Miao
163 Di Jun Tan 帝君坛 帝君壇 The Kun Association
164 Di Wan Da Bo Gong 地万大伯公 地萬大伯公 Di Wan Da Bo Gong
165 Di Wan Da Bo Gong 地万大伯公 地萬大伯公 Di Wan Da Bo Gong
166 Di Zang Lin 地藏林 地藏林 Di Zhang Lin
167 Di Zang Xing Yuan Hui 地藏行愿会 地藏行願會 Kshitigarbha Buddhist Society
168 Ding Fu Yuan Shuai Tan 丁府元帅坛 丁府元帥壇 Ding Fu Yuan Shuai Tan
169 Dong Shan Miao 东山庙 東山廟 Dong Shan Miao
170 Dong Tian Fu 董天府 董天府 Dong Tian Fu
171 Dong Tian Gong 东天宫 東天宮 Tong Tien Kung Temple
172 Dong Yu Qi Yin Dian 东狱齐阴殿 東獄齊陰殿 Dong Yu Qi Yin Dian
173 Dong Yue Hu Song Dian 东岳胡松殿 東嶽胡松殿 Dong Yue Hu Song Dian
174 Dong Yue Miao 东岳庙 東岳廟 Tang Gah Beo
175 Dou Mu Gong   Cao Cuo Gang 斗母宫  蔡厝港 斗母宮  蔡厝港 Choa Chu Kang Dou Mu Gong
176 Dou Mu Xing Jun Sheng Gong 斗母星君圣宫 斗母星君聖宮 Dou Mu Xing Jun Sheng Gong
177 Dou Mu Xing Jun Sheng Gong Lian Yi Hui 斗母星君圣宫联谊会 斗母星君聖宮聯誼會 Dou Mu Xing Jun Sheng Gong Lian Yi Hui
178 Dou Tian Gong 斗天宫 斗天宮 Tao Tian Keng
179 Dou Tian Gong   Lianhegong 斗天宫  联合宫 斗天宮  聯合宮 Tao Tian Keng   United Temple
180 Du Cheng Huang Miao 都城隍庙 都城隍廟 Seng Wong Beo Temple
181 Du Ming An 度明庵 度明庵 Du Ming An
182 Dui Shan Miao 对山庙 對山廟 Dui Shan Miao
183 Duo He Miao 多河庙 多河廟 Duo He Miao
184 En Qing Si 恩庆寺 恩慶寺 Ean Keng Si Buddhist Tp
185 Fa Hua Si 法华寺 法華寺 Fa Hua Monastery
186 Fa Long Gong 法龙宫 法龍宮 Fa Long Gong
187 Fa Lun She 法轮社 法輪社 Dharna Cakra Society
188 Fa Ming Tan 法明坛 法明壇 Fa Ming Tan
189 Fa Sheng Dian 法圣殿 法聖殿 Fa Sheng Dian
190 Fa Shi Ling 法施林 法施林 Fa Shi Lin Temple
191 Fa Tian Tan – Liu Chuan Fa Jiao 法天坛-流传法教 法天壇-流傳法教 Fa Tian Tan – Liu Chuan Fa Jiao
192 Fa Xi Chan Si 法溪禅寺 法溪禪寺 Faxi Zen Centre (Singapore) Society
193 Fa Yin Tan 法阴坛 法陰壇 Fa Yin Tan
194 Fa Zang Jing She 法藏精舍 法藏精舍 Fa Zang Jing She
195 Fa Zhu Tan   Bi Shan 法主坛  碧山 法主壇  碧山 Fa Zhu Tan   Bi Shan
196 Fa Zhu Tan 法主坛 法主壇 Fa Zhu Tan
196 Re Lan Yu Lang Ke Ji 惹兰预廊克基 惹蘭預廊克基 Re Lan Yu Lang Ke Ji
197 Fei Long Gong 飞龙宫  莲花三太子 飛龍宮  蓮花三太子 Fei Long Gong
198 Fei Xia Jing She 飞霞精舍 飛霞精舍 Phang Pheng Mei Temple
199 Feng Huo Yuan 风火院 風火院 Fung Huo Yuan Temple
200 Feng Kuo Fen Yang Gong Hui 凤廓汾阳公会 鳳廓汾陽公會 Hong Kuak Hoon Yang Kong See
201 Feng Shan Gong 凤山宫 鳳山宮 Hong Shan Guan Di Miao Xiang You Hui
202 Feng Shan Gong 凤山宫 鳳山宮 Hong San Temple
202 Cong Mao Yuan Jiu Huang Da Di 葱茅园九皇大帝 蔥茅園九皇大帝 Cong Mao Yuan Jiu Huang Da Di
203 Feng Shan Si   Yu Lang 凤山寺  裕廊 鳳山寺  裕廊 Jurong Hong San See Association
204 Feng Shan Si 凤山寺 鳳山寺 Hong San See Temple
204 Shui Lang Tou 水廊头 水廊頭 Mohamed Sultan
205 Feng Shan Si  Si Hua 凤山寺 鳳山寺 Si Hua Feng Shan Si
206 Feng Shan Si Zhang Yi 凤山寺 樟宜 鳳山寺樟宜 Hong San Si   Changi
207 Feng Shan Tan 凤善坛 鳳善壇 Feng Shan Tan
208 Feng Shan Tan  De Hui 凤山坛  德惠 鳳山壇  德惠 Hong San Tan Temple
209 Feng Shan Tan Fei Long Gong Lianhemiao 风山坛飞龙宫联合庙 風山壇飛龍宮聯合廟 Hong Sun Tan Fei Loong Gong Combined Temple
210 Feng Shan Tang 凤山堂 鳳山堂 Feng Shan Tang
211 Feng Shan Tang Jin Fa Dian Quan Sheng Gong 凤山堂进法殿全盛宫 鳳山堂進法殿全盛宮 Feng Shan Tang Jin Fa Dian Quan Sheng Gong
212 Feng Tu Miao 凤图庙 鳳圖廟 Hong Tho Bilw Temple
213 Feng Tu Miao Lianhemiao 凤图庙联合庙 風圖廟聯合廟 Feng Tu Miao Lianhemiao
214 Feng Xuan Gong 凤玄宫 鳳玄宮 Feng Xuan Gong
215 Fo Dao Tan 佛道坛 佛道壇 Fo Dao Tan
216 Fo Fa Dao Ling Zhu Gong 佛法道灵珠宫 佛法道靈珠宮 Fo Fa Dao Ling Zhu Gong
217 Fo Guang Shan 佛光山 佛光山 Fo Guang Shan Buddiste Temple (Singapore)
218 Fo Hai Jiu Shi Tang 佛海救世堂 佛海救世堂 Fo Hai Jiu Shi Tang
219 Fo Jiao Ci Ji Ji Jin Hui 佛教慈济基金会  新加坡 佛教慈濟基金會 Buddhist Tzu Chi Foundation (Singapore)
220 Fo Jiao Gu Ji Zhong Xin 佛教古蹟中心 佛教古蹟中心 Buddhist Heritage Centre
221 Fo Jiao Hua Yan Xue Hui 佛教华严学会 佛教華嚴學會 Hwa Yen Buddhist Society
222 Fo Jiao Hui 佛教會 Buddhist Union
223 Fo Jiao Hui 佛教會 佛教會 Buddhist Union
223 The Buddhist Foo Yeun Lim Temple
224 Fo Jiao Man Tu Luo Xue Hui 佛教曼荼罗学会 佛教曼荼羅學會 BUDDHA DHAMMA MANDALA SOCIETY
225 Fo Jiao Tu Shu Guang 佛教图书馆 佛教圖書館 Buddhist Library
226 Fo Shan Zhong San Gong 佛山中三宫 佛山中三宮 Fo Shan Zhong San Gong
227 Fo Tuo Fo Jiao Zhong Xin 佛陀佛教中心 佛教佛教中心 Dhamma Duta Buddhist Centre
228 Fo Xin Yuan (Xin Jia Po) 佛心苑   新加坡 佛心苑  新加坡 Fo Xin Yuan
229 Fo Ya Si 佛牙寺 佛牙寺 Buddha Tooth Relic Temple
230 Fo You Hui 佛友會 佛友會 Buddhist Fellowship Centre
231 Fo Yuan Lin 佛缘林 佛緣林 Fo Yuan Lin
232 Fu An Dian 福安殿 福安殿 Fu An Dian
233 Fu An Miao 福安庙 福安廟 Fu An Miao
234 Fu De Ci  Wang Hai 福德祠  望海 福德祠  望海 Fook Tek Chinese Temple
234 Fu De Ci Ke Shu Ba Yi 福德祠  客属八邑 福德祠  客屬八邑 Hock Teck See or Fook Tet Soo Hakka Temple
235 Fu De Ci  Hai Chun 福德祠  海唇 福德祠  海唇 Hock Teck See Temple Fuk Tak Chi
236 Fu De Ci  Wan Li Gang 福德祠 万里港 福德祠  萬里港 Sin Choon Huat Temple
236 Shen Chun Fa Miao 沈春发庙 沈春發廟
237 Fu De Ci Lv Ye Ting Gong Hui 福德祠緑野亭公会 福德祠緑野亭公會 Fu De Ci Lv Ye Ting Gong Hui
238 Fu De Gong 福德宫 福德宮 Fu De Gong
239 Fu De Gong  Yu Xia Tang 福德宫 芋峡塘 福德宮  芋峽塘 Fu Hup Thong Fook Tak Kung
240 Fu De Tang 福德堂 福德堂 Fuk Tak Tong
241 Fu De Tang 福德堂  合乐路 福德堂  合樂路 Hock Teck Tong  Havelock Road
241 Gui Yu Da Bo Gong 龟嶼大伯公堂 龜嶼大伯公堂 Tua Pek Kong
242 Fu Fa Gong 福发宫 福發宫 Hock Huat Keng Temple
243 Fu Hai Chan Si 福海禅寺 福海禪寺 Foo Hai Ch’an Monastery
244 Fu Hui Jiang Tang 福慧讲堂 福慧講堂 Fu Hui Jiang Tang
245 Fu Jian Tan 福建坛 福建壇 Fu Jian Tan
246 Fu Lian Gong 福连宫 福連宮 Fu Lian Gong
247 Fu Ling Gong 福灵宫 福靈宮 Hock Leng Keng Temple
248 Fu Long Gong 阜龙宫 阜龍宮 Hoo Leong Keong Temple
249 Fu Quan Si 福泉寺 福泉寺 Chwee Bee Temple
250 Fu Shan An 福善庵 福善庵 Fu Shan An
251 Fu Shan Tan 福善坛 福善壇 Fu Shan Tan
252 Fu Shan Ting 福山亭 福山亭 Hock San Teng
253 Fu Tong Lianhemiao 福通联合庙 福通聯合廟 Hock Thong Temple
254 Fu Xing Dian 福星殿 福星殿 Fo Xin Dian
255 Fu Xiu Tang 福寿堂 福壽堂 Hock Siew Tong Temple
256 Fu Zhi Xie Hui 福智协会 福智協會 Bliss and Wisdom Society
257 Ga Ju Jin Gang Cheng Fo Jiao Zhong Xin 噶举金刚乘佛教中心 噶舉金剛乘佛教中心 Karma Choying Kukyab Ling
258 Gan Tian Da Di Miao (Jia Leng Qiao Tou) 加冷桥头感天大帝庙 加冷橋頭感天大帝廟 Kallang River Bridgehead Gan Tian Da Di Temple
259 Gan Tian Tan 感天坛 感天壇 Gan Tian Tan
260 Gao Lin Gong 檺林宫 檺林宮 Kong Lim Kong Temple
261 Gao Lin Gong 檺林宫 檺林宮 Kuah Na Keng
262 Gao Lin Gong   Ou Nan Shan 檺林宫  欧南山 檺林宮  歐南山 Outram Hill Ho Lim Keng Temple
263 Ge An Guan 葛岸馆 葛岸館 Kueh Hua Kwan
264 Gong De Lin Fo Si 功德林佛寺 功德林佛寺 Sattha Puchaiyaram Buddhit Temple
265 Gong Tian Da Di Si 宫天大地寺 宮天大地寺 Gang Tian Da Di Temple
266 Guan Ci Jing She 观慈精舍 觀慈精舍 Guan Ci Jing She
267 Guan Di Miao 关帝庙 關帝廟 Kwang Tee Temple
268 Guan Di Miao 关帝庙 關帝廟 Kuan Ti Temple
269 Guan Fu Tan 关府坛 關府壇 Guan Fu Tan
270 Guan Gong Gong 关公宫 關公宮 Guan Gong Gong
271 Guan Ji Ge 观济阁 觀濟閣 Kuan Ji Ke
272 Guan Lian Tan 观莲坛 關莲壇 Guan Lian Tan
273 Guan Ling Tan 关灵坛 關靈壇 Guan Ling Tan
274 Guan Long Dian Shan Tang 关龙殿善堂 関龍殿善堂 Guan Long Dian Shan Tang
275 Guan Long Tan Xiang You Hui 观龙坛香友会 觀龍壇香友會 Guan Long Tan Xiang You Hui
276 Guan Shan Dian 观山殿 觀山殿 Guan Shan Dian
277 Guan Shan Miao 关善庙 關善廟 Guan Shan Miao
278 Guan Shan Miao Da Er Tan 关善庙大贰坛 關善廟大貳壇 Guan Shan Temple
279 Guan Shan Tan 关善坛 關善壇 Guan Shan Tan
280 Guan Shan Tang 观善堂 觀善堂 Kwan Siang Tng Temple
281 Guan Shen Tan 观圣坛 觀圣壇 Guan Shen Tan
282 Guan Shen Tan 关圣坛 關圣壇 Guan Shen Tan
283 Guan Sheng Tan Jiu Yin Fu 关圣坛九阴府 關聖壇九陰府 Guan Sheng Tan Jiu Yin Fu
284 Guan Shi Gong 关世宫 關世宮 Guan Shi Gong
285 Guan Shi Tan 观世坛 觀世壇 Guan Shi Tan
286 Guan Shuai Xie Lian Tan 关帅协莲坛 關帥協蓮壇 Guan Shuai Xie Lian Tan
287 Guan Xian Gong 观显宫 觀顯宮 Guan Xian Gong
288 Guan Xuan Tan 关玄坛 關玄壇 Guan Xuan Tan
289 Guan Yi An 观意庵 觀意庵 Guan Yi An
290 Guan Yin Chan Lin 观音禅林 觀音禪林  KWAN YIN CHAN LIN
291 Guan Yin Ci Tang 观音慈堂 觀音慈堂 Guan Yin Ci Tang
292 Guan Yin Dian 观阴殿 觀陰殿
293 Guan Yin Fo Fa Tan 观音佛法坛 觀音佛法壇 Guan Yin Fo Fa Tan
294 Guan Yin Gong 观音宫 觀音宮 Guan Yin Gong
295 Guan Yin Jiu Ku Hui 观音救苦会 觀音救苦會 Kwan-In Welfare Society
296 Guan Yin Jiu Ku Hui 观音救苦会 觀音救苦會 Guan Yin Jiu Ku Hui
296 Guan Yin Ci Shan Yi Liao Yuan 观音慈善医疗院 觀音慈善醫療院 Guan Yin Ci Shan Yi Liao Yuan
297 Guan Yin Jiu Ku Hui 观音救苦会 觀音救苦會 Guan Yin Jiu Ku Hui
297 Sheng Gang Ci Shan Zhen Suo 盛港慈善诊所 盛港慈善診所 Sheng Gang Ci Shan Zhen Suo
298 Guan Yin Miao 观音庙 觀音廟 Guan Yin Miao
299 Guan Yin Shan Miao 观音山 觀音山 Kuan Yin Shan Temple
300 Guan Yin Si 观音寺 觀音寺 Kwan Imm Sze
301 Guan Yin Tan 观音坛 觀音壇
302 Guan Yin Tang 观音堂 觀音堂 Kuan Yin Temple
303 Guan Yin Tang 观音堂  如切,天爵堂 觀音堂  如切,天爵堂 Kuan Im Tng Temple   Joo Chiat
304 Guan Yin Tang 观音堂 觀音堂 Kuan Im Kuan Ti Kong Temple
305 Guan Yin Tang 观音堂  廿九巷 觀音堂   廿九巷 Kwan Im Tng Temple
306 Guan Yin Tang   Ma Li Shi Ta Lu 观音堂  马里士他路 觀音堂   馬里士他路 Kwang Im Tng Temple   Balestier Road
307 Guan Yin Tang Fo Zhu Miao  Si Ma Lu 观音堂佛祖庙  四马路 觀音佛堂佛祖廟   四馬路 Kwan Im Tong Hood Che Temple
308 Guan Yin Tang Fu Zu Miao ( Si Ma Lu ) 观音堂佛祖庙(四马路) 觀音堂佛祖廟(四馬路) Duplicated, cancelled
309 Guan Yin Ting 观音亭 觀音亭 Kuan Yin Ting
310 Guan Yin Ting Fo Shi 观音亭佛寺 觀音亭佛寺 Kwan Yam Theng Budh Tp
311 Guan Yun Dian 关云殿 關云殿 Guan Yun Dian
312 Guan Zhong Shan Cai Tan 观中善财坛 觀中善財壇 Guan Zhong Shan Cai Tan
313 Guang Fu Gong 广福宫 廣福宮 Kong Hock Keng
314 Guang Fu Gong Lianhemiao 广福宫联合庙 廣福宮聯合廟 Kong Hock Keng United Temple
315 Guang Fu Gu Miao 广福古庙 廣福古廟
316 Guang Hua Si 广化寺  佛教 廣化寺  佛教 Kwang hua Buddhist Monastery
317 Guang Hui Zhao Bi Shan Ting 广惠肇碧山亭 廣惠肇碧山亭 Kwong Wai Siew Peck San Theng
318 Guang Jin Dian 广进殿 廣进殿 Guang Jin Dian
319 Guang Lin Ting 广林亭 廣林亭 Guang Lin Ting
320 Guang Ming Fang Chan Xiu Zhong Xin 光明坊禅修中心 光明坊禪修中心 Awareness Place Meditation Centre
321 Guang Ming Shan Pu Jue Si 光明山普觉禅寺 光明山普覺禪寺 Kong Meng San Phor Kark See temple
322 Guang Ming Tang 广明堂 廣明堂 Guang Ming Tang (Kong Beng Tong Temple Association)
323 Guang Shan Tan 光善坛 光善壇 Guang Shan Tan
324 Guang Sheng Tan 光圣坛 光聖壇 Guang Sheng Tan
325 Guang Shou Tang 广寿堂 廣壽堂 Kong Siew Temple
326 Gui Ci Mi Le Fo Si Gui Ci Maitreya Buddha Temple
327 Gui Lin Lian He Miao 桂林联合庙 桂林聯合廟 Guilin Combined Temple
328 Gui Yu Fu Shan Gong Da Bo Gong Miao 龟屿福山宫大伯公庙 龜嶼福山宮大伯公廟 Gui Yu Fu Shan Gong Da Bo Gong Miao
329 Hai Chun Fu De Ci 海唇福德祠 海唇福德祠 Hai Chun Fu De Ci
330 Hai Dong Tan 海洞坛 海洞壇 Hai Tong Tan
331 Hai Lian Tan 海莲坛 海蓮壇 Hai Lian Tan
332 Hai Nan Shan Tian Gong Tan 海南山天公坛 海南山天公壇 Hai Lam Sua Tee Kong Toa Temple
333 Hai Yin Jing She 海印精舍 海印精舍 Sagaramudra Buddhist Hermitage
334 Hai Yin Si 海印寺 海印寺 Hai Inn Temple / Buddhist Colledge Hai Inn Temple
335 Hai Yin Xue Fo Hui 海印学佛会 海印學佛會 Sagaramudra Buddhist Society
336 Han Shi Ci 韩氏祠 韓氏祠 Singapore  Han Clan Temple
337 Han Yang Da Bo Gong 汉阳大伯公 漢陽大伯公 Han Yang Da Bo Gong
338 Hang Shan Gong 航善宫 航善宮 Hang Shan Gong
339 He Bi Shan Gong 何碧山宫 何碧山宮 He Bi Shan Gong
340 He Xing Guang Miao 合兴光庙 合興光廟 Hup Heng Kwang Beo
341 Heng Shan Miao 横山庙 橫山廟 Hwee San Temple
341 Fan Shi Zong Ci 潘氏宗祠 潘氏宗祠 Fan Shi Zong Ci
342 Heng Shan Ting 恒山亭 恒山亭 Heng Shan Ting
343 Hong Lian Tan 红莲坛 紅蓮壇 Hong Lian Tan
344 Hong Mao Qiao Lianhemiao 宏茂桥联合庙 宏茂橋聯合廟 Ang Mo Kio United Temple
345 Hong Mao Qiao Qi Tian Tan 宏茂桥齐天坛 宏茂橋齊天壇 Hong Mao Qiao Qi Tian Tan
346 Hou Chi Tin 后池厅 後池廳 Hou Chi Tin
346 Pu An Gu Fo 普庵古佛 普庵古佛 Pu An Gu Fo
347 Hou Gang Dou Mu Gong 斗母宫  后港 斗母宮 Hougang Tao Mu Temple
347 Jiu Huang Miao 九皇庙 九皇廟 Jiu Huang Da Di Temple
348 Hou Gang Fu Jian Tan 后港福建坛 後港福建壇 Hou Gang Fu Jian Tan
349 Hu Guo Jing Ta Shi 护国金塔寺 護國金塔寺 Golden Pagoda Buddhist Temple
350 Hua Bao Shan Tang 华报善堂 華報善堂 Hwa Poh Siang Tng
351 Hua De Shan Tang 华德善堂 華德善堂 Hua Teck Siang Tng
352 Hua Guang Da Di Miao 华光大帝庙 華光大帝廟 Hwa Kwang Tai Tee Temple
353 Hua Guo Shan Fu Guang Gong 花果山福广宫 花果山福廣宮 Far Kor Sun Monkey God Temple
354 Hua Guo Shan Ping An Ming De Gong 花果山平安明德宫 花果山平安明德宮 Hua Guo Shan Ping An Ming De Gong
355 Hua Lian Gong 花莲宫 花蓮宮 Huay Lian Keng
356 Hua Shan Gong 华山宫  华山芭 華山宮  華山芭 Hua Shan Gong
357 Hua Tang Fu 华堂府 華堂府 Hua Tang Fu
358 Hua Yan Chan Si 华严禅寺 華嚴禪寺 Hua Yan Chan Si
359 Hua Yan Fo Xue Hui 华严佛学会 華嚴佛學會 Hua Yan Buddhist Society
360 Huan Tu Miao 环图庙 環圖廟 Huan Tu Miao
361 Huang Shan Si 皇山寺 皇山寺 Huang Shan Si
362 Hui Ming Jiang Tang 慧明讲堂 慧明講堂 Hui Ming Buddhist Society
363 Hui Xian Tan 惠仙坛 惠仙壇 Hui Xian Tan
364 Hui Yan Jing She 慧严精舍 慧嚴精舍 The Maharajna Vihara
365 Huo Cheng Xi Lian Gong 火城西蓮宮 火城西蓮宮 Huo Cheng Xi Lian Gong
366 Ji De Tang 济德堂 濟德堂 Ji De Tang Temple
367 Ji Fang Ge 济芳阁  德教 濟芳閣  德教 Chee Hoon Kog Temple
368 Ji Fu Gong 济府宫 濟府宮 Ji Fu Gong
369 Ji Fu Gong 集福宫 集福宮 Ji Fu Gong
370 Ji Gong Tan 济公坛 濟公壇 Chai Kong Temple
371 Ji Gong Tang 济公堂 濟公堂 Chee Kong Tong
372 Ji Huang Ge 济皇阁 濟皇閣 Ji Huang Kok Tp
373 Ji Lian Tan 吉莲坛 吉蓮壇 Ji Lian Tan
374 Ji Long Shan Miao 吉龙山庙 吉龍山廟 Kiat Leng San Temple
375 Ji Long Tan 济龙坛 濟龍壇 Ji Long Tan
376 Ji Shan Miao 吉山庙 吉山廟 Ji Shan Miao
377 Ji Shan Tang 济善堂 濟善堂 Chay Sian Tong
378 Ji Shan Tang 积善堂 積善堂 Chek Sian Tng
379 Ji Shen Tan 济圣坛 濟圣壇 Ji Shen Tan
380 Ji Shen Tan 吉圣坛 吉圣壇 Ji Shen Tan
381 Ji Sheng Gong 集声宫 集聲宮 Ji Sheng Gong
382 Ji Shi Tan Lian He Yin Dian Fu 济世坛联合阴殿府 濟世壇聯合陰殿府 Ji Shi Tan Lian He Yin Dian Fu
383 Ji Xian Gong 济仙宫 濟仙宮 Ji Xian Gong
384 Ji Xin Tan 济心坛 濟心壇 Ji Xin Tan
385 Ji Xing Ting 吉星亭 吉星亭 Kiat Sing Ting
386 Ji Yang Tang 济阳堂 濟陽堂 Ji Yang Tang
387 Ji Yun Dian 吉云殿 吉雲殿 Ji Yun Dian
388 Ji Yun Ge 济云阁  星洲德教 濟雲閣  星洲德教 Chee Hoon Kog Moral Promotion Society, Singapore
389 Ji Yun Tan 吉云坛 吉雲壇 Ji Yun Tan
390 Jia Ma Jia Yu Fo Jiao Zhong Xin 迦马佳育佛教中心 迦馬佳育佛教中心 Karma Kagyud Budh Ctr
391 Jian Feng Tan 建封坛 建封壇 Jian Feng Tan
392 Jian Lian Tan 建莲坛 建蓮壇 Jian Lian Tan
393 Jiang Jun Miao 将军庙 將軍廟 Chiang Chin Meow
394 Jie Gu Dian 介谷殿 介穀殿 Kai Kok Tian
395 Jin Dian Xuan Sheng Tan 金殿玄圣坛 金殿玄聖壇
396 Jin Dong Fu 金洞府 金洞府 Kim Tong Hu
397 Jin Fa Dian 进法殿 進法殿 Jin Fa Dian
398 Jin Feng Miao 金凤庙 金鳳廟 Kim Hong Temple
399 Jin Feng Miao San Bao Fo Guang Si  Lianhemiao 金凤庙三宝佛光寺  联合庙 金鳳廟三寶佛光寺  聯合廟 Kim Hong Temple Lord Buddha Temple   United temple
400 Jin Fo San Bao Tan 金佛三宝坛 金佛三寶壇 Jin Fo San Bao Tan
401 Jin Fu Gong   Yu Lang Xi 金福宫  裕廊西,总行 金福宮  裕廊西,總行 Jin Fu Gong Temple   Jurong West, Main
401 Zheng Hua Cun Jin Fu Gong Da Bo Gong Miao 正华村金福宫大伯公庙) 正華村金福宮大伯公廟 Zheng Hua Cun Jin Fu Gong Da Bo Gong Miao
402 Jin Fu Gong   Lun Zai Wei Da Bo Gong 金福宫  仑仔尾大伯公 金福宮  侖仔尾大伯公 Thiam Hock Keng Temple
403 Jin Fu Gong Gong De Tang  Woodlands 金福宫功德堂  兀兰分行 金福宮功德堂  兀蘭分行 Jin Fu Gong Temple  Woodlands, Branch, Gong De Tang
404 Jin Fu Gong Tian Gong Tan Fu Long Gong  Lianhegong 金福宫天公坛阜龙宫  联合宫 金福宮天公壇阜龍宮 聯合宮 Thiam Hock Keng Tian Gong Tan Hoo Leong Keong United Temple
405 Jin Fu Miao 锦福庙 錦福廟 Chin Fook Meow
406 Jin Hua Miao 金花庙 金花廟 Jin Hua Temple
407 Jin Lan Miao 金兰庙 金蘭廟 Kim Lan Beo
408 Jin Long Si 金龙寺 金龍寺 Jin Long Shi
409 Jin Long Tan 金龙坛 金龍壇 Jin Long Tan
410 Jin MenHui Guan Fu Ji Miao 金门会馆孚济庙 金門會館孚濟廟 Jin MenHui Guan Fu Ji Miao
411 Jin Niang Tan 金娘坛 金娘壇 Jin Niang Tan
412 Jin Ping Si 晋平寺 晉平寺 Chin Pin Tze Temple
413 Jin Ping Si Shan Lian Shan Gong 晋平寺善莲山宫 晉平寺善蓮山宮 Chin Pin Tze Temple
414 Jin Quan Fa Tan 金全法坛 金全法壇 Jin Quan Fa Tan
415 Jin Quan Fa Tan Ji Sheng Gong 金全法坛集声宫 金全法壇集聲宮 Jin Quan Fa Tan Ji Sheng Gong
416 Jin Shan Si 金山寺 金山寺 Kim San Tze Temple Association
417 Jin Sheng Tan 金圣坛 金聖壇 Jin Sheng Tan
418 Jin Shui Guan 金水馆 金水館 Jin Shui Guan
419 Jin Ying Tang 金英堂 金英堂 Jin Ying Tang
420 Jing Min Fo Xue She 净名佛学社 淨名佛學社 Cheng Beng Buddhist Societ
421 Jing Shui Gang Dou Mu Gong Feng Shan Si 汫水港斗母宫凤山寺 汫水港斗母宮鳳山寺 Hong San See Temple / Kew Ong Yah Temple aka Jiazhuikang Kew Ong Yah Temple Hong San See Temple
422 Jing Shui Gang Na Du Miao 汫水港拿督庙 汫水港拿督廟 Jing Shui Gang Na Du Miao
423 Jiu Cai Ba Cheng Huang Miao 韭菜芭城隍庙 韭菜芭城隍廟 Lorong Koo Chye Sheng Hong Temple
424 Jiu Cai Ba Cheng Huang Miao San Qing Gong 韭菜芭城隍庙三清宫 韭菜芭城隍廟三清宮 Koo Chye Ba Seng Hong Temple San Qing Gong
425 Jiu Feng Yan Tong Hui Miao 九峰岩通淮庙 九峰岩通淮廟 Jiu Feng Yan Tong Hui Miao
426 Jiu Fu Yuan Shuai Tan 九福元帅坛 九福元帥壇 Jiu Fu Yuan Shuai Tan
427 Jiu Hua Shan Bao En Si 九华山报恩寺 九華山報恩寺 Poh Ern Shin Temple
427 FoYou Hui Bao En Si 佛友會報恩寺 佛友會報恩寺 Buddhist Fellowship Poh Ern Shin Temple
428 Jiu Li Dong 九鲤洞 九鯉洞 Kiew Lee Tong Temple
429 Jiu Long Gong 九龙宫 九龍宮 Chin Long Kong Temple
430 Jiu Shi Gong Yin Fu Dian 救世宫阴府殿 救世宮陰府殿 Jiu Shi Gong Yin Fu Dian
431 Jiu Shi Tan 救世坛 救世壇 Siang San Temple
432 Jiu Tian Fu De Dian 九天福德殿 九天福德殿 Jiu Tian Fu De Dian
433 Jiu Tian Xuan Nv Gong   Hong Mao Qiao 九天玄女宫  宏茂桥 九天玄女宮  宏茂橋 Kiew Thian Hian Keng
434 Jiu Tian Xuan Nv Gong   Si Ma Lu 九天玄女宫  四马路 九天玄女宮  四馬路 Jiu Tian Xuan Nv Gong (Si Ma Lu)
435 Jiu Tiao Jiao Xin Ba Na Du Tan 九条桥新芭拿督坛 九條橋新芭拿督壇 Jiu Tiao Qiao Xin Ba Na Du Tan
436 Jiu Xian Gong 九仙宫 九仙宮 Jiu Xian Gong
436 Xuan Nv Ma Gong 玄女妈宫 玄女媽宮 Xuan Nv Ma Gong
437 Jiu Xuan Gong 九玄宫 九玄宮 Jiu Xuan Gong Society
438 Jiu Ying Shen Tian Gong 九阴圣天宫 九陰圣天宮 Jiu Ying Shen Tian Gong
439 Ju Shan Hua Shan Gong 聚善华山宫 聚善華山宮 Chu Siang Wah Sua Temple
440 Ju Shan Tang 聚善堂 聚善堂 Ju Shan Tang  Chu Siang Tong
441 Ju Sheng Miao 聚圣庙 聚圣廟 Chu Sheng Temple
442 Ju Tian Gong 聚天宫 潮闽人 聚天宫   潮闽人 Chee Tian Keng Temple
442 Fei Tian Gong 飞天宫 飞天宫 Choo Tian Keng
443 Jue Yin Jiang Tang 觉音讲堂 覺音講堂 Jue Ying Buddhist Association
444 Kai Fu Tang 开福堂 開福堂 Kai Fu Tang
445 Kai shan Miao 开山庙 開山廟 Kai San Temple
446 Kan Gan La Ma Fo Si 坎甘拉马佛寺 坎甘拉馬佛寺 Kancanrama Budh Temple
446 Hua Zu Tai Guo Fo Si 华族泰国佛寺 華族泰國佛寺 Hua Zu Tai Guo Fo Si
447 Ke Lan Zhi Nan Hai Guan Yin Tang 克兰芝南海观音堂 克蘭芝南海觀音堂 Ke Lan Zhi Nan Hai Guan Yin Tang
448 Kong Zhong Fu 孔中府 孔中府 Kong Zhong Fu
449 Ku Guan Dian 库官殿 庫官殿 Ku Guan Dian
450 Ku Le An 苦乐庵 苦樂庵 Ku Le An
451 Kuan Ji Tang 宽济堂 寬濟堂 Kuang Chee Tng Buddhist Ass
452 Kun De Guan Yin Tang 坤德观音堂 坤德觀音堂 Kun De Guan Yin Tang
453 Kun Lian Tan 坤莲坛 坤蓮壇 Kun Lian Tan
454 Kwan Sai Tuah Taoism Association Kwan Sai Tuah Taoism Association
455 Lang Yuan Yan 阆苑岩 閬苑岩 Lang Yuan Yan
456 Lei Ting Ying Hua Dao Tan 雷霆应化道坛 雷霆應化道壇 Lei Ting Ying Hua Dao Tan
457 Lei Yin Shi 雷音寺 雷音寺 Lei Yin Temple
458 Li De Chuan Xing Tang 立德传心堂 立德傳心堂 Li Teck Chuan Cin Tang temple
459 Li Jiang Miao 鲤江庙 鯉江廟 Li Jiang Miao
460 Lian An Dian 莲安殿 蓮安殿 Lian An Dian
461 Lian An Dian  Jiu Ji Chang Lu 莲安殿  旧机场路 蓮安殿  舊機場路 Lian An Dian  Jiu Ji Chang Lu
462 Lian Chi Ge Si 莲池阁寺 蓮池閣寺 Lian Chee Kek Temple
463 Lian Chi Jing She 莲池精舍 蓮池精舍 Lin Chee Cheng Sia Temple
464 Lian Feng Si 莲峰寺 蓮峰寺 Liang Hong Sze
465 Lian Guan Gong 莲关宫 蓮關宮 Lian Guan Gong
466 Lian He Tan 莲合坛 蓮合壇 Lian He Tan
467 Lian Hua Gong 莲花宫 蓮花宮 Lian Hua Gong Association
468 Lian Hua Tan 莲花坛 蓮花壇 Lian Huay Temple
469 Lian Shan Shuang Lin Si 莲山双林寺 蓮山雙林寺 Lian Shan Shuang Lin Monastery
470 Lian Shan Tan 莲山坛 蓮山壇 Lian Shan Tan
471 Lian Shan Tian Ling Tan 莲山天岭坛 蓮山天嶺壇 Lian Shan Tian Ling Tan
472 Lian Shan Wu Long Gong 莲山吾龙宫 蓮山吾龍宮 Lian Shan Wu Long Gong
473 Lian Sheng Gong 莲圣宫 蓮圣宮 Lian Sheng Gong
474 Lian Sheng Tan 莲圣坛 蓮圣壇 Lian Sheng Tan
475 Lian Sheng Tang Dian 莲圣堂殿 蓮聖堂殿 Lian Sheng Tang Dian
476 Lian Tian Gong 莲天宫 蓮天宮 Lian Tian Gong
477 Lian Tian Tan 莲天坛 蓮天壇 Lian Tian Tan
478 Lian Xian Gong 莲显宫 蓮顯宫 Lian Xian Gong Temple
479 Lian Xuan Tan 莲玄坛 蓮玄壇 Lian Xuan Tan
480 Lian Yin Dian 莲阴殿 蓮陰殿 Lian Yin Dian
481 Lian Yin Tan 莲音坛 蓮音壇 Liam Yim Tham
482 Lin Jiang Dian 临江殿 臨江殿 Lin Jiang Dian
483 Lin Jiang Dian Dui Shan Miao 临江殿对山庙 臨江殿對山廟 Lin Jiang Dian Dui Shan Miao
484 Lin Shan Ting 麟山亭北极宫 麟山亭北極宮 Leng San Teng Temple (Bei Ji Gong)
485 Lin Shi Da Zong Ci Jiu Long Tang Jia Zu Zi Zhi Hui 林氏大宗祠九龙堂家族自治会 林氏大宗祠九龍堂家族自治會 Lim See Tai Chong Soo Kiu Leong Tong
486 Lin Tan Si 林檀寺 林檀寺 Lin Tan Temple
487 Ling Bao Huang Tan 灵宝皇坛 靈寶皇壇 Ling Bao Huang Tan
488 Ling Can Dian 岭灿殿 嶺燦殿 Ling Can Dian
489 Ling Ci Xing Gong 灵慈行宫 靈慈行宮 Ling Ci Xing Gong
490 Ling Feng Ban Ruo Jiang Tang 灵峰般若讲堂 靈峰般若講堂 Leng Foong Prajna Temple
491 Ling Gang Dian 灵罡殿 靈罡殿 Ling Gang Dian
492 Ling Jing Gong 灵晋宫  靈晉宮 Ling Jing Gong (Jurong Temple)
493 Ling Lian Tan 灵莲坛 靈蓮壇 Ling Lian Tan
494 Ling Qin Tan 灵亲坛 靈親壇 Ling Qin Tan
495 Ling Shan Gong Shi 灵山宫寺 靈山宮寺 Leang San King Temple
496 Ling Shan Qi Yin Tan 灵山柒阴坛 靈山柒陰壇 Ling Shan Qi Yin Tan
497 Ling Shan Si 灵山寺 靈山寺 Ling Shan Temple
498 Ling Shan Tan 灵善坛 靈善壇 Ling Shan Tan
499 Ling Xiao Dian 凌霄殿 凌霄殿 Ling Xiao Dian
500 Ling Yi Shou Xuan Tan 灵一守玄坛 靈一守玄壇 Ling Yi Shou Xuan Tan
501 Ling Yin Si 灵隐寺 靈隱寺 Leng Ern Jee temple
502 Ling Yin Si Xin Jia Po De Jiao Lian He Zong Hui Lianhemiao 灵隐寺新加坡德教联合总会  联合庙 靈隱寺新加坡德教聯合總會  聯合廟 Leng Ern Jee temple The Singapore Federation of Moral Missions   United temple
503 Ling Yun Dian 凌云殿 凌雲殿 Lin Hoon Dian
504 Ling Yun Dian Bei Chen Gong 凌云殿北辰宫  莆田 凌雲殿北辰宫  莆田 Lin Hoon Dian
505 Liu Ren Tan Gan Tian Fu 六壬坛感天府 六壬壇感天府 Liu Ren Tan Gan Tian Fu
506 Liu Xun San He Miao 六巡三合庙 六巡三合廟 Liuxun Sanhemiao
507 Long Cheng Xi Tian Fu Fa 龙城西天佛法 龍城西天佛法 Long Cheng Xi Tian Fu Fa
508 Long De Fo Tang 龙德佛堂 龍德佛堂 Leng Teck Hood Yee Temple
509 Long Feng Dong 龙凤洞 龍鳳洞 Ling Hong Tong Temple
510 Long Feng Dong Yun Nan Da Bo Gong  Lianhemiao 龙凤洞云南大伯公  联合庙 龍鳳洞雲南大伯公  聯合廟 Ling Hong Tong Hoon Lam Tua Pek Kong
511 Long Hai Shan An Gong 龙海善安宫 龍海善安宮 Long Hai Shan An Gong
512 Long He Shan  Wan Li Lu 龙合山宫  万礼路 龍合山宮  萬禮路 Leng Hup San   Mandai Road
513 Long He Shan Qi Zhai Miao 龙合山七寨庙  联合庙 龍合山七寨廟  聯合廟 Leng Hup San Chee Chea Temple    United Temple
514 Long Hu Shan Xuan Ling Tan 龙虎山玄灵坛 龍虎山玄靈壇 Leng Hok San Hian Leng Temple Temple
515 Long Hua Si 龙华寺 龍華寺 Long Hua Si
516 Long Hua Zang Yuan 龙华藏院 龍華藏院 Leong Wah Si Temple
517 Long Lian Hua Shan Gong 龙莲花山宫 龍蓮花山宮 Dragon Lotus Hill Temple
518 Long Nan Dian 龙南殿 龍南殿 Leong Nam Temple
519 Long Quan Miao 龙泉庙 龍泉廟 Long Chuen Temple
520 Long Quan Si 龙泉寺 龍泉寺 Long Quan Si Temple
521 Long Quan Yan 龙泉岩 龍泉岩 Long Quan Yan
522 Long Shan Dian 龙善殿 龍善殿 Long Shan Dian
523 Long Shan Gong 龙山宫 龍山宮 Long Shan Gong
524 Long Shan Miao 龙山庙 龍山廟 Long Shan Miao
525 Long Shan Si 龙山寺 龍山寺 Leong San See temple
526 Long Shan Tang 龙山堂 龍山堂 Long Shan Tang Temple
527 Long Shan Ting 龙山亭 龍山亭 Long Shan Ting
528 Long Shan Ting 龙山亭 龍山亭 Long Shan Ting
529 Long Shan Yan Dou Mu Gong 龙山岩斗母宫 龍山岩斗母宮 Leng San Giam Dou Mu Gong
530 Long Shi Tan 龙士坛 龍士壇 Long Shi Tan
531 Long Tian Men Ci Sheng Gong 龙天门慈圣宮 龍天門慈聖宮 Long Tian Men Ci Sheng Gong
532 Long Xia Guan 龙霞馆 龍霞館 Long Xia Guan
533 Long Xian Shan Gong 龙显山宫 龍顯山宮 Long Xian Shan Gong
534 Long Xian Tan 龙仙壇 龍仙壇 Kranji Long Sian Tong Tau Bai Kong Temple
535 Long Xu Yan 龙须岩 龍須岩 Long Xu Yan
536 Long Yun Gong 龙云宫 龍雲宮 Long Yun Gong
537 Long Zhen Gong 龙镇宫 龍鎮宮  Leng Tian Keng
538 Longxuyan Jinshuiguan 龙须岩金水馆 龍須岩金水館 Longxuyan Jinshuiguan
539 Luo Jia Shan Zhuang Fo Xue Hui 洛伽山庄 洛伽山莊 Luo Jia Shan Zhuang Fo Xue Hui
539 Fo Xue Hui 佛学会 佛學會 Fo Xue Hui
540 Luo Kou Qi Zhong Tan 洛口齐忠坛 洛口齊忠壇 Luo Kou Qi Zhong Tan
541 Luo Yang Da Bo Gong 洛阳大伯公 洛陽大伯公 Luo Yang Da Bo Gong
542 Luo Yang Da Bo Gong Gong 洛阳大伯公宫 洛陽大伯公宮 Loyang Tua Pek Kong Temple
543 Luo Yang Tian Gong Tan 洛阳天公坛 洛陽天公壇 Luo Yang Tian Gong Tan
544 Ma Ha Bu La Na Fo Jiao Hui 马哈布拉纳佛教会 馬哈布拉納佛教會 The Mahaprajna Buddhist Sociery
544 Hui Yan Fo Xue Hui 慧严佛学会 慧嚴佛學會 Hui Yan Fo Xue Hui
545 Man Feng Yuan 满凤院 滿鳳院 Man Feng Yuan
546 Mao Shan Tian Yin Fa Tan Heng Fo Si 茅山天音法坛恒佛寺 茅山天音法壇恆佛寺 Mao Shan Tian Yin Fa Tan Heng Fo Si
547 Mei Feng Fo Xin Chan Si 梅峰佛心禅寺 梅峰佛心禪寺 Mei Feng Fo Xin Chan Si
548 Mian Dian Yu Fo Si 緬甸玉佛寺 緬甸玉佛寺 Burmese Buddhist Temple
549 Miao Shi Gong 妙世宫 妙世宮 Miao Shi Gong
550 Miao Wei Tan 妙威坛 妙威壇 Miao Wei Tan
551 Miao Yin Jue Yuan 妙音觉苑 妙音覺苑 Meow Im Kok Yuen Tp
552 Miao Yin Tan 妙音坛 妙音壇 Miao Yin Tan
553 Miao Yin Yao Shi Pu Sa 妙音药师菩萨 妙音藥師菩薩 Miao Yin Yao Shi Pu Sa
554 Miao Zi Jie San Fu Gong Jian Li Bei 三福宫 三福宮 Miao Zi Jie San Fu Gong Jian Li Bei
555 Min Wang Shi Zong Ci 闽王氏宗祠 閩王氏宗祠 Seh Ong Charity
556 Ming Feng Gong 鸣凤宫 鳴鳳宮 Beng Hong Temple
557 Ming Feng Tan 鸣凤坛 鳴鳳壇 Meng Hong Thua
558 Ming Feng Tan Gong Miao 鸣凤坛公庙 鳴鳳壇公廟 Ming Feng Tan Gong Miao
559 Ming Guang Tan 明光坛 明光壇 Ming Guang Tan
560 Ming Yuan Ge 明愿阁 明願閣 Ming Yuan Ge
561 Ming Yue Gong 明月宫 明月宮 Ming Yue Gong
562 Mu Shan Gong 木山宫 木山宮 Mu Shan Gong
563 Mu Shan Sheng Mu Gong 木山圣母宫 木山聖母宮 Bak Sua Siah Boo
564 Na Du Tan Bao An Gong Tian De Gong 拿督坛保安宫天德宫 拿督壇保安天德宮 Na Du Tan Bao An Gong Tian De Gong
565 Na Zha Gong 哪吒宫 哪吒宮 Na Zha Gong
566 Na Zha Miao 哪吒庙 哪吒廟 Na Zha Miao
567 Nan An Shan Tang 南安善堂 南安善堂 Nam Ann Siang Theon Tp
568 Nan Da Qi Xuan Tan 南大齐玄坛 南大齊玄壇 Nan Da Qi Xuan Tan
569 Nan Dao Tian Xin Dong 南岛天心洞 南島天心洞 Nan Dao Tian Xin Dong Temple / Association
570 Nan Di Gong 南帝宫 南帝宮 Nan Di Gong
571 Nan Feng Shan Tang 南风善堂 南風善堂 Nam Hong Siang Theon
572 Nan Feng Shan Tang 南凤善堂 南鳳善堂 Nam Hong Siang Theon
573 Nan Fu Xuan Shan Miao 南府玄善庙 南府玄善廟 Nan Fu Xuan Shan Miao
574 Nan Hai Ci Bei Tan 南海慈悲坛 南海慈悲壇 Nan Hai Ci Bei Tan
575 Nan Hai Fei Lai Si 南海飞来寺 南海飛來寺 Nan Hai Fei Lai Temple
576 Nan Hai Gong 南海宫 南海宮 Nam Hai Kieng
577 Nan Hai Guan Fu Tan 南海觀福壇 南海觀福壇 Lam Hai Kwan Hock Tua aka Nam Hai Guan Hock Tua
578 Nan Hai Guan Yin Tan 南海观音坛 南海觀音壇 Nan Hai Guan Yin Tan
579 Nan Hai Guan Yin Tang 南海观音堂 南海觀音堂 Nan Hai Guan Yin Tang
580 Nan Hai Pu Tuo Shan Si 南海普陀山寺 南海普陀山寺 Lam Hai Poh Toh San Temple
581 Nan Hai Sheng Niang 南海圣娘 南海聖娘 Nan Hai Sheng Niang
582 Nan Hai Si 南海寺 南海寺 Nan Hai Temple
583 Nan In Tan 南音坛 南音壇 Nam Im Tuan Temple
584 Nan Jiang Jiu Min Tan 南江救民坛 南江救民壇 Nan Jiang Jiu Min Tan
585 Nan Lai Dian 南莱殿 南萊殿 Nan Lai Dian
586 Nan Lian Tan 南联坛 南聯壇 Nan Lian Tan
587 Nan Ling Gong 南灵宫 南靈宮 Nan Ling Gong
588 Nan Shan An Zhong Fu 南山安忠府 南山安忠府 Nan Shan An Zhong Fu
589 Nan Shan Gong 南山宫 南山宮 Nan Shan Gong
590 Nan Shan Hai Miao 南山海庙 南山海廟 Nan Shan Hai Miao
591 Nan Shan Pu Ji Dao Tan 南山普济道坛 南山普濟道壇 Nan Shan Pu Ji Dao Tan
592 Nan Shan Pu Ji Ying Hua Tan 南山普济应化坛 南山普濟應化壇 Nan Shan Pu Ji Ying Hua Tan
593 Nan Shan Tan 南山坛 南山壇 Nan Shan Tan
594 Nan Shi Gong 南世宫 南世宮 Nan Shi Gong
595 Nan Tao Gong 南桃宫 南桃宮 Nan Tao Gong
596 Nan Tian Gong 南天宫 南天宮 Nan Tian Gong
597 Nan Tian Men Xie Tian Tan 南天门协天坛 南天門協天壇 Nan Tian Men Xie Tian Tan
598 Nan Tuo Si 南陀寺 南陀寺 Nan Tuo Si
599 Nan Xian Tan 南仙坛 南仙壇 Nan Xian Tan
600 Nan Xing Tang 南兴堂 南興堂 Nan Xing Tang
601 Nan Xuan Tan 南玄坛 南玄壇 Nan Xuan Tan
602 Nan Yang Da Bo Gong 南洋大伯公 南洋大伯公 Nan Yang Da Bo Gong
603 Nan Yang Sheng Jiao Zong Hui 南洋圣教总会 南洋聖教總會 Nanyang Sacred Union
604 Nan Yang Tong Feng Shan Tang 南洋同奉善堂 南洋同奉善堂 Nanyang Thong Hong Siang Thng Tp
605 Nan Ynag De Jiao Zong Hui 南洋德教总会 南洋德教總會 Nanyang Moral Uplifting General Society
606 Nan Ynag De Jiao Zong Hui  Lianhemiao 南洋德教总会紫新阁  联合庙 南洋德教總會紫新閣   聯合廟 Nanyang Moral Uplifting General Society Che Sen Khor Moral Uplifting Society   United Temple
607 Nan Yun Gong 南云宫 南雲宮 Nan Yun Gong
608 Nan Zhi Tan 南旨坛 南旨壇 Nan Zhi Tan
609 Ne Zha Tan 哪吒坛 哪吒壇 Ne Zha Tan
610 Ne Zha Xing Gong Dao Jiao Xie Hui 哪吒行宫道教协会 哪吒行宮道教協會 Ne Zha Taoist Association
611 Nei Guan Chan Xiu Zhong Xin 内观禅修中心  新加坡 內觀禪修中心  新加坡 VIPASSANA MEDITATION CENTRE  SINGAPORE
612 Ning Ma Ba Bai Yu Fo Jiao Zhong Xin 宁玛巴白玉佛教中心 寧瑪巴白玉佛教中心 PALYUL NYINGMA BUDDHIST ASSOCIATION
613 Ning Ma Ba Ga Tuo Fo Xue Hui 藏传  宁玛巴噶陀佛学会 藏傳  寧瑪巴噶陀佛學會 NYINGMA KATHOK BUDDHIST CENTRE
614 Pai Hai Sheng Mu Fa Miao 排海圣母法庙 排海聖母法廟 Pai Hai Sheng Mu Fa Miao
615 Pai Hai Sheng Niang Miao 排海圣娘庙 排海聖娘廟 Pai Hai Sheng Niang Miao
616 Pan Gu Tan 盤古壇 盤古壇 Pan Gu Tan
617 Peng Feng Gong 鹏峰宫 鵬峰宮 Peng Hong Temple
618 Peng Lai Dian 蓬莱殿 蓬萊殿 Peng Lai Dian
619 Peng Lai Si 蓬莱寺 蓬萊寺 Hong Lai Sze Ltd
620 Pi Li Tan 霹靂坛 霹靂壇 Pi Li Tan
621 Pi Li Tan 霹雳坛 霹靂壇 Pi Li Tan
622 Pi Lu Si 毗卢寺  天竺山 毗盧寺  天竺山 Bee Low See Temple   Thin Chof Sun
623 Pin An Tan Xie Hui 平安坛协会 平安壇協會 Pin An Tan Xie Hui
624 Ping Cheng Tan 平成坛 平成壇 Ping Cheng Tan
625 Pu An Gong 普庵宫 普庵宮 Pu An Gong
626 Pu De Shan Tang 普德善堂 普德善堂 Phoh Teck Siang Tng Temple
627 Pu Guan Tang 普觀堂 普觀堂 Pu Guan Tang Buddhist Society
628 Pu Ji Dao Tan 普济道坛 普濟道壇 Pu Ji Dao Tan
629 Pu Ji Fo Tang 普济佛堂 普濟佛堂 Puat Jit Buddhist Temple
629 Ban Ruo Nian Fo Tang 般若念佛堂 般若念佛堂 Ban Ruo Nian Fo Tang
630 Pu Ji Fo Tang 普济佛堂 普濟佛堂 Puat Jit Buddhist Temple   Jalan Woodbridge
631 Pu Ji Si 普济寺 普濟寺 Poh Jay Bddhist Research Institue
632 Pu Jiu Shan Tang 普救善堂 普救善堂 Phoh Kiu Siang Tng Tp
633 Pu Ming Si 普明寺 普明寺 Poh Ming Tse Temple / Phor Beng See Temple
634 Pu Ping Si 普平寺 普平寺 Chin Pin Tze
635 Pu Ping Si Shan Lian Shan Gong 普平寺善联山宫 普平寺善聯山宮 Chin Pin Tze San Lian Sun
636 Pu Shan Tang 普善堂 普善堂 Pu Shan Tang
637 Pu Ti Fo Yuan 菩提佛院 菩提佛院 Pu Ti Buddhist Temple
638 Pu Ti Ge 菩提阁 菩提閣 Phou Tai Kok Tp  MAHABODHI MONASTERY
639 Pu Ti Lan Ruo 菩提兰若 菩提蘭若 Pu Ti Lan Ruo
640 Pu Ti Xie Hui 菩提协会 菩提協會 The Bodhi Association
641 Pu Tuo Si 普陀寺 普陀寺 Poo Thor Jee Temple
642 Pu Xian Jiang Tang 普贤讲堂 普賢講堂 Pu Xian Buddhist Society
643 Pu Yin Tang 普音堂 普音堂 Pu Yin Tang
644 Pu Zhao Chan Si Temple 普照禅寺 普照禪寺 Pu Zhao Chan Si Temple
645 Pu Zhong Dian Zhu Shan Tang 普忠殿助善堂 普忠殿助善堂 Poh Chung Tian Chor Sian Tong
646 Pu Zhao Miao 普照庙 普照廟 Poh Tiong Kiong Temple
647 Pu Zhong Miao 普忠庙 普忠廟 Poh Tiong Kiong Temple
647 Jin Jiang Cheng Si in SD 锦江秤寺 錦江秤寺 Jin Jiang Cheng Si in SD
648 Qi Bao Tan 齐保坛 齊保壇 Qi Bao Tan
649 Qi Fu Gong 七福宫 七福宮 Chi Hock Keng Temple
650 Qi Fu Gong  Lianhegong 七福宫  联合宫 七福宮  聯合宮 Chi Hock Keng United Temple
651 Qi Ling Tan 齐灵坛 齊靈壇 Qi Ling Tan
652 Qi Nan Tan 齐南坛 齊南壇 Chay Lam Dua
653 Qi Shan Tan 齐善坛 齊善壇 Qi Shan Tan
654 Qi Shen Gong 齐神宫 齊神宮 Chee Seng Temple
655 Qi Tian Gong  Wu Ji Ba Du 武吉巴督齐天宫 武吉巴督齊天宮 Wu Ji Ba Du Qi Tian Gong
656 Qi Tian Gong Zhong Ba Lu 齐天宫中峇鲁 齊天宮中峇魯. Qui Tian Gong Temple Tiong Bahru
657 Qi Tian Tan 齐天坛 齊天壇 Qi Tian Tan Temple
658 Qi Tian Tan  Hou Gang 齐天坛  后港 齊天壇  后港 Qi Tian Tan   Hou Gang
659 Qi Xing Gong 七星宫 七星宮 Zeh Shing Keong Temple
660 Qi Xuan Tan 齐玄坛 齊玄壇 Qi Xuan Tan
661 Qi Yin Gong 齐阴宫 齊陰宮 Qi Yin Gong
662 Qi Yin Tan 柒阴坛 柒陰壇 Qi Yin Tan
663 Qi Zhai Long Quan Miao  Lianhemiao 七寨龙泉庙  联合庙 七寨龍泉廟  聯合廟 Chek Chai Long Chuen Temple
664 Qi Zhai Miao 七寨庙 七寨廟 Chek Chai Temple
665 Qi Zhai Miao   Jing Shan Lu 七寨庙  静山路  甘榜山亭 七寨庙  静山路 甘榜山亭 Qi Zhai Miao   Jing Shan Lu
666 Qi Zhai Miao   Lin Cuo Gang A Ma Gong Lu 七寨庙  林厝港阿妈宫路 七寨廟  林厝港阿媽宮路 Chee Chea Temple  Lim Chu Gang Ah Ma Keng Road
667 Qian Fu lv Tian Gong Tan 谦福律天公坛 謙福律天公壇 Tian Gong Tan Temple
668 Qian Kun Dian 乾坤殿 乾坤殿 Qian Kun Dian
669 Qian Kun Lian An Tan 乾坤莲安坛 乾坤蓮安壇 Qian Kun Lian An Tan
670 Qian Kun Miao 乾坤庙 乾坤廟 Qian Kun Miao
671 Qian Shou Guan Yin Tan 千手观音坛 千手觀音壇 Qian Shou Guan Yin Tan
672 Qiao Tou Guan San Wang Fu Da Ren 桥头馆三王府大人 橋頭館三王府大人 Qiao Tou Guan San Wang Fu Da Ren
673 Qie Tuo Jing She 伽陀精舍 伽陀精舍 Katho Chengsia Temple
674 Qing De Gong 清德宫 清德宮 Qing De Gong Temple
675 Qing De Lou 庆德楼 慶德樓 Keng Teck Whay
676 Qing De Tang 清德堂 清德堂 Qing De Tang Temple
677 Qing Lian Si 清莲寺 清蓮寺 Cheng Lim See Tpemple
678 Qing Liang Jing She 清凉精舍 清涼精舍 Qing Liang Jing She
679 Qing Long Gong 青龙宫 青龍宮 Chi Leng Keng
680 Qing Long Gong 青龙宫 青龍宮 Qing Long Gong
681 Qing Shui Miao Dong Sheng Dian 清水庙东圣殿 清水廟東聖殿 Chin Chwee Temple
682 Qing Yin Dian 清阴殿 清陰殿 Qing Yin Dian
683 Qing Yuan Zhen Jun Miao 清元真君庙 清元真君廟 Qing Yuan Zhen Jun Miao
684 Qing Yun Lian He Miao 青云联合庙 青雲聯合廟 Qing Yun Combined Tp
685 Qing Yun Miao 青云庙 青雲廟 Qing Yun Temple
686 Qiong Shan Ta Shi Guang Sheng Di Jun Tan 琼山塔市关圣帝君坛 瓊山塔市關聖帝君壇 Qiong Shan Ta Shi Guang Sheng Di Jun Tan
687 Qiong Yao Jiao Di 琼瑶教邸 瓊瑤教邸 Qiong Yao Jiao Di Temple (Jurong Temple)
688 Qiong Yao Xian Jiao 琼瑶仙教 瓊瑤仙教 Qiong Yao Xian Jiao
689 Qiong Zhou Tian Hou Gong 琼州天后宫 瓊州天后宮 Qiong Zhou Tian Hou Gong
690 Quan Sheng Gong 全盛宫 全盛宮 Feng Shan Tang Jin Fa Dian Quan Sheng Gong
691 Re Lan Jia You Lianhemiao 惹兰加由联合庙 惹蘭加由聯合廟 Jalan Kayu Joint Temple
692 Re Ya Man Jia Fo Shi 惹亚曼加佛寺 惹亞曼加佛寺 Jayamangal Buddhist Temple, The
693 Ren Ci Guan 壬慈观 壬慈觀 Ren Ci Guan
694 Ri Lian Zong 日蓮宗 日蓮宗 Nichiren Shoushu Buddhist Association
695 Ru Shi Wo Wen 如是我闻 如是我聞 Ru Shi Wo Wen
696 Ru Wan Fo Xue Hui 如望佛學社 如望佛學社 Ruwan Buddhist Society
697 San An Fu 三安府 三安府 San An Fu
698 San Ba Wang Cai Shen Miao 三巴旺财神庙 三巴旺財神廟 Sembawang God of Wealth Temple
699 San Ba Wang Cheng Bang Lianhemiao 三巴旺成邦联合庙 三巴旺成邦聯合廟 San Ba Wang Cheng Bang Lianhemiao
700 San Ba Wang Lianhegong 三巴旺联合宫 三巴旺聯合宮 Sembawang United Temple
701 San Ba Wang Tian Hou Gong 三巴旺天后宫 三巴旺天后宮 Sembawang Tian Ho Keng
702 San Ba Wang Tian Yun Dian Cai Shen Miao 三巴旺天云殿财神庙 三巴旺天雲殿財神廟 Sembawang Tian Hoon Tien (God of Wealth Temple)
703 San Bao Fo Guang Si 三宝佛光寺 三寶佛光寺 Lord Buddha Temple
704 San Bao Fo Jiao Hui 三宝佛教会 三寶佛教會 Tisarana Buddhist Association
705 San Bao Gong 三宝公 三寶公 San Bao Gong
706 San Bao Tang 三宝堂 三寶堂 San Bao Tang
707 San Fu Dian 三福殿 三福殿 San Fu Dian
708 San Huang Wu Di 三皇五帝 三皇五帝 San Wang Wu Ti Religious Society
709 San Jiang Gong Ci 三江公祠 三江公祠 San Jiang Gong Ci Tp
710 San Jiao Fu Sheng Gong 三教福圣宫 三教福聖宮 San Jiao Fu Sheng Gong
711 San Jie Hun Xuan Dao Tan 三界混玄道坛 三界混玄道壇 San Jie Hun Xuan Dao Tan
712 San Jie Hun Zhen Tan 三界混真坛 三界混真壇 San Jie Hun Zhen Tan
713 San Long Tan 三龙坛 三龍壇 San Long Tan
714 San Qing Gong 三清宫 三清宮 San Qing Gong
715 San Qing Guan 三清观 三清觀 San Qing Guan
716 San Qing Nan Dao Yan Gong 三清南道岩宫 三清南道岩宮 San Qing Nan Dao Yan Gong
717 San Sheng Tan 三圣坛 三聖壇 San Sheng Tan
718 San Tan Bai Long Gong 三坛白龙宫 三壇白龍宮 San Tan Bai Long Gong
719 San Tan Pu Yin Tang 三坛普音堂 三壇普音堂 San Tan Pu Yin Tang
720 San Tan Zhong Tan Xuan Wu Gong 三坛忠坛玄武宫 三壇忠壇玄武宮 San Tan Zhong Tan Xuan Wu Gong
721 San Tong Zi Xing Tan 三童子兴坛 三童子興壇 San Tong Zi Xing Tan
722 San Xuan Yi Gong 三玄一宫 三玄一宮 San Xuan Yi Gong
723 San Yi Ci 叁邑祠 三邑祠 San Yi Ci
724 San Zhong Gong 三中宫 三中宮 San Zhong Gong
725 San Zun Gong 三尊宫 三尊宮 San Zun Gong
726 Sen He Gong 森合宫 森合宮 Sen He Gong
727 Sen Luo Dian 森罗殿 森羅殿 Sen Luo Dian
728 Shan An Tan 善安坛 善安壇 Shan An Tan
729 Shan Bao Tan 善宝坛 善寶壇 Shan Bao Tan
730 Shan De Tang 善德堂 善德堂 Sian Teck Tng Vegetarian Convent
731 Shan Di Miao 上帝庙 上帝廟 Shang Di Miao
732 Shan Fa Dian 善法殿 善法殿 Shan Fa Dian
733 Shan Fu Tang 善福堂 善福堂 Shan Fook Tong Temple
734 Shan Lian Shan 善联山 善聯山 San Lian Sun
735 Shan Lian Shan Gong 善莲山宫 善蓮山宮 Shan Lian Shan Gong
736 Shan Lian Tang 善莲堂 善蓮堂 Shan Lian Tang
736 Nan Hai Guan Yin Fo Zu 南海观音佛祖 南海觀音佛祖 Nan Hai Guan Yin Fo Zu
737 Shan Ling Tan Dao Jiao Hui 善灵坛道教会 善靈壇道教會 Shan Ling Tuah Society
738 Shan Long Fu 善龙府 善龍府 Shan Long Fu
739 Shan Qing Tang 善清堂 善清堂 Shan Qing Tang Temple
740 Shan Shi Tan 善世坛 善世壇 Shan Shi Tan
741 Shan Shi Tan  Ya Long Ba Lu 善世坛  芽笼峇鲁 善世壇  芽籠峇魯 Shan Shi Tan   Ya Long Ba Lu
742 Shan Xing Tang 善兴坛 善興壇 Shan Xing Tang
743 Shan Xuan Tan 善玄坛 善玄壇 Shan Xuan Tan
744 Shan Yin Tang 善音堂 善音堂 Shan Yin Tang
745 Shan Ying Tan 善英坛 善英壇 Shan Ying Tan
746 Shan Yun Tan 善云坛 善雲壇 Shan Yun Tan
747 Shan Zhong Dian 善中殿 善中殿 Shan Zhong Dian
748 Shan Zhu Yuan Fu De Ci 山竹园福德祠 粤人 山竹园福德祠  粤人 Shan Zhu Yuan Fu De Ci
749 Shang Di Miao Ji Gong Tan  Lianhemiao 上帝庙济公坛  联合庙 上帝廟濟公壇  聯合廟 Shang Di Chai Kong Temple
750 Shang Fa Gong Tan 上法公坛 上法公壇 Shang Fa Gong Tan
751 Shao Lin Hong Quan Ti Yu Hui Xian Shi Tang 少林洪拳体育会仙师堂 少林洪拳體育會仙師堂 Shao Lin Hong Quan Ti Yu Hui Xian Shi Tang
752 Sheng Fo Shan 圣佛山 聖佛山 Sheng Fo Shan
753 Sheng Gong Gong 圣公宫 聖公宮 Sheng Gong Gong
754 Sheng Jun Miao 圣君庙 聖君廟 Sheng Jun Miao
755 Sheng Feng Dian 圣风殿 聖風殿 Sheng Feng Dian
756 Sheng Feng Tan 圣封坛 聖封壇 Sheng Feng Tan
757 Sheng Fu Shan 圣佛山 聖佛山 Sheng Fu Shan
758 Sheng Gang Lianhemiao 盛港联合庙 盛港聯合廟 Sengkang Joint Temple
759 Sheng Jia Miao 圣家庙 聖家廟 Sheng Jia Temple Association
760 Sheng Lian Gong 圣莲宫 聖蓮宮 Sheng Lian Gong
761 Sheng Lian Gong   Wu Luo 圣莲宫  勿洛 聖蓮宮  勿洛 Sheng Lian Gong  Wu Luo
762 Sheng Ling Shan Hua Tan Lian Yi Hui 圣灵善花坛联谊会 聖靈善花壇聯誼會 Sheng Ling Shan Hua Tan Lian Yi Hui
763 Sheng Long Miao 圣龙庙 聖龍廟 Sheng Leng Temple
764 Sheng Wang Gong 圣王宫 聖王宮 Sheng Wang Gong
765 Sheng Xuan Gong 圣玄宫 聖玄宮 Sheng Xuan Gong
766 Sheng Xuan Tan 圣玄坛 聖玄壇 Sheng Xuan Tan
767 Sheng Zhi Gong 圣旨宫 聖旨宫 Sheng Zhi Gong
768 Sheng Zhong Gong 圣忠宫 聖忠宮 Sheng Zhong Gong
769 Sheng Zhong Tian Yun Tan 圣忠天云坛 聖忠天雲壇 Sheng Zhong Tian Yun Tan
770 Shi Cheng Can Tian Gong 狮城参天宫 獅城參天宮 Shi Cheng Can Tian Gong
771 Shi Jia Mou Ni Pu Ti Jia Ya Shi 释迦牟尼菩提迦耶寺 釋迦牟尼菩提迦耶寺 Sakya Muni Buddha Gaya Temple
772 Shi Jia Shan Nv Hui 释迦善女会 釋迦善女會 Sakyadhita (Daughters of the Buddha)
773 Shi Jia Shi 释迦寺 释迦寺 Sakya Tenphel Ling Temple
774 Shi Lin Jin Shan Lianhegong 石林晋山联合宫 石林晉山聯合宮 Cheo Lim Chin Sun Lian Hup Keng
775 Shi Long Gang Bei Xie Ling Tan 实龙岗北协灵坛 實龍崗北協靈壇 Serangoon North Hiep Leng Tuan
776 Shi Niu Dong 石牛洞 石牛洞 Shi Niu Dong Temple
777 Shi Shan Tan 世善坛 世善壇 Shi Shan Tan
778 Shi Wu Dong 石雾洞 石霧洞 Cheo Bu Tong Temple
779 Shi Yun Dong 石云洞 石雲洞 Shi Yun Dong
780 Shi Zhu Miao 石竹庙 石竹廟 Shi Zhu Miao
781 Shi Zhu Miao 石竹庙 石竹廟 Cheo Teik Temple
782 Shu Tou Bo Gong 树头伯公 樹頭伯公 Shu Tou Bo Gong
783 Shu Tou Bo Gong Ji Guang Jin Dian  Lianhedian 树头伯公暨广进殿  联合殿 樹頭伯公暨廣進殿  聯合殿 Shu Tou Bo Gong Ji Guang Jin Dian   Lianhedian
784 Shuang Lin Cheng Huang Miao 双林城隍庙 雙林城隍廟 Shuang Lin Cheng Huang Tp
785 Shuang Long Shan Jia Ying Wu Shu Yi Ci 双龙山嘉应五属义祠 雙龍山嘉應五屬義祠 Shuang Long Shan Jia Ying Wu Shu Yi Ci
786 Shui Chi Lin 水池林 水池林 Shui Chi Lin
787 Shui Gou Guan 水沟馆葛岸馆  聯合館 水溝館葛岸館  聯合館 Swee Kow Kuan Kueh Hua Kwan
788 Shui Gou Guan 水沟馆 水溝館 Swee Kow Kuan
789 Shui Gou Guan   Yu Lang 裕廊水沟馆 裕廊水溝館 Jurong Shui Gou Guan
790 Shui Gou Guan Sheng De Tan 水沟馆圣德坛 水溝館聖德壇 Shui Gou Guan Sheng De Tan
791 Shui Jiang Miao   Xiang You Hui 水江庙  香友会 水江廟  香友會 Chwee Kang Beo Association
792 Shui Lang Tou Da Bo Gong Gong 水廊头大伯公宫 水廊頭大伯公宮 Chwee Long Tow Tua Pek Kong Temple
793 Shui Mei Gong 水美宫 水美宫 Hock Chuan Temple
794 Shui Mei Gong Fu Quan si  Lianhemiao 水美宫福泉寺  联合庙 水美宮福泉寺  聯合廟 Hock Chuan Chwee Bee Temple   United Temple
795 Shui Mei Shui Gou Gong 水美水沟宫 水美水溝宮 Shui Mei Shui Gou Gong
796 Shui Wei Sheng Niang Miao  Hou Gang 后港水尾圣娘庙 後港水尾聖娘廟 Hougang Twee Boey Teng Niang Temple
797 Shui Wei Sheng Niang Miao  Yin Ji Cun 寅吉村  水尾圣娘庙 寅吉村  水尾聖娘廟 Yan Kit Village Chinese Temple
798 Shui Xian Gong 水显宫 水顯宮 Chwee Hean Keng aka
Shui Xian Gong Moral Association” Shui Xian Gong / 水显宫 / Chwee Hean Keng aka
Shui Xian Gong Moral Association”
799 Shun Gong Dian 顺宫殿 順宮殿 Shun Gong Dian
800 Shun Li Tan 顺利坛 順利壇 Shun Li Tan
801 Shun Long Gong 顺龙宫 順龍宮 Soon Leng Temple
802 Shun Long Miao 顺龙庙 順龍廟 Soon Leng Temple
803 Shun Ren Tan 顺仁坛 順仁壇 Shun Ren Tan
804 Shun Shan Ting 顺山亭 順山亭 Chia Hung Boo Temple
805 Shun Shan Ting Rong Shu Da Bo Gong Gong 顺山亭榕树大伯公宫 順山亭榕樹大伯公宮 Soon San Teng Temple
806 Shun Sheng Qi Fu Gong 顺圣齐福宫 順聖齊福宮 Shun Sheng Qi Fu Gong
807 Shun Tian Gong 顺天宫 順天宮 Soon Thian Keing Temple
808 Shun Xi Gong 顺西宫 順西宮 Soon Say Keng
809 Shun Xi Gong Shui Chi Lin 顺西宫水池林 順西宮水池林 Shun Xi Gong Shui Chi Lin
810 Shun Xing Gu Miao 顺兴古庙 順興古廟 Soon Hin Ko Beo
811 Shun Xing Gu Miao 顺兴古庙 順興古廟 Shun Xing Gu Miao
812 Shun Zhong Tan 顺忠坛 順忠壇 Shun Zhong Tan
813 Shun Zhong Tan 顺忠坛 順忠壇 Shun Zhong Tan
814 Si Dao Feng Jiao Si Dao Feng Jiao Temple
815 Si Hua Feng Shan Si 泗华凤山寺 泗華鳳山寺 Si Hua Feng Shan Si
816 Si Li Lan Ka Fo Si 斯里兰卡佛寺 斯里蘭卡佛寺 Sri Lankaramaya Buddhist Temple
817 Tai Ren Xi Xun Zhong Xin 泰人喜讯中心 泰人喜訊中心 Thai Good News Ctr  Golden Mile Complex
817 Huang Jin Gou Wu Zhong Xin 黄金购物中心 黃金購物中心 Huang Jin Gou Wu Zhong Xin
818 Tai Shan Ren Qing Gong 泰山仁清宫 泰山仁清宮 Tai Shan Ren Qing Gong
819 Tai Shang Lao Jun Miao 太上老君庙 太上老君廟 Tai Shang Lao Jun Temple
820 Tai Shang Tan 太上坛 太上壇 Tai Shang Tan
821 Tai Yang Gong 太阳宫 太陽宮 Tai Yeong Kon Temple
822 Tang Huang Fu 唐皇府 唐皇府 Tang Huang Fu
823 Tang Shen Miao 汤申庙   联合庙 湯申廟  聯合廟 Thomson Temple
824 Tao Yuan Gong 桃源宫 桃源宮 Tao Yuan Gong
825 Tian Bao Tang 天保堂 天保堂 Tian Bao Tang
826 Tian Ci Gong 天慈宫 天慈宮 Society of Love and Compassion
827 Tian De Cai 天德财 天德財 Tian De Cai
828 Tian De Gong 天德宫 天德宮 Tian Teck Keng Temple
829 Tian De Gong 天德宫 天德宮 Tian De Temple
830 Tian De Gong 天德堂 天德堂 Tian De Gong Temple
831 Tian De Miao 天德庙 天德廟 Tian De Temple
832 Tian De Sheng Miao 天德圣庙 天德圣廟 Tian De Temple
833 Tian Di Dian 天地殿 天地殿 Tian Di Dian
834 Tian Fa Xian Gong 填法显宫 填法顕宮 Tian Fa Xian Gong
835 Tian Feng Tan 天凤坛 天鳳壇 Tian Feng Tan
836 Tian Fu Dian 天福殿 天福殿 Tian Hock Dian
837 Tian Fu Gong 天福宫 天福宮 Thian Hock Keng
838 Tian Gong Miao  Zhi Luo Bu Lan Ya 天公庙  直落布兰雅 天公廟  直落布蘭雅 Tin Kong Beo Temple  / Telok Blangah Ting Kong Beo
839 Tian Gong Tan 天公坛 天公壇 Tian Gong Tan
840 Tian Gong Tan 天公坛 天公壇 Tien Kong Thun Temple
840 Zhen Yuan Yuan 振源园 振源園 Zhen Yuan Yuan
841 Tian Gong Tan Zhao Ling Gong 天公坛昭灵宫 天公壇昭靈宮 Tian Gong Tan Zhao Ling Gong
842 Tian Gong Xing Wu Lei Wan Tian Zhu Shuai Da Xuan Tan 天公兴五雷万天主帅大玄坛 天公兴五雷万天主帥大玄坛 Tian Kong Heng Woo Looi Ban Tin To Suay Temple
843 Tian Hou Hui   Jin Bang Shan Ting 金榜山亭天后会 金榜山亭天后會 Kampong San Teng Tien How Assn
844 Tian Hou Miao  Shan Tou She 汕头社天后庙 汕頭社天后廟 Swatow Sia Mazu Temple
845 Tian Hou Miao  Yun Feng 云峰天后庙 雲峰天后廟 Hoon Hong Tian Haw Boo
846 Tian Ji Tan 天济坛 天濟壇 Tian Ji Tan
847 Tian Jiang Fo Tang 天降佛堂 天降佛堂 Tian Kong Buddhist Tp
848 Tian Jun Fu 天君府 天君府 Tian Jun Temple
849 Tian Kong Miao 天空庙 天空廟 Tian Kong Temple
850 Tian Kong Tang 天公坛 天公壇 Tien Kong Thun Temple
851 Tian Lian Miao 天莲庙 天蓮廟 Tian Lian Miao
852 Tian Ling Dao Tang 天灵道堂 天靈道堂 Thian Ling Toh Thong
853 Tian Ling Gong 天灵宫 天靈宮 Tian Ling Gong
854 Tian Ling Tan 天凌坛 天凌壇 Tian Ling Tan
855 Tian Ling Zhong Dao Tang 天灵总道堂 天靈總道堂 Thian Ling Chong Toh Tong Temple
856 Tian Long Gong 天龙宫 天龍宮 Tian Leong Keng Temple
857 Tian Long Tan 天龙坛 天龍壇 Tien Loong Thong
858 Tian Ming Shun Gong 天明顺宫 天明順宮 Tian Ming Shun Gong
859 Tian Shan Tan 天善坛 天善壇 Tian Shan Tan
860 Tian Shan Tang 天善堂 天善堂 Then Shen Temple
861 Tian Sheng Ci Fu Lian He Miao 天圣赐福联合庙 天聖賜福聯合廟 Tien Sen Sze Hock Combined Temple
862 Tian Sheng Gong 天圣宫 天聖宮 Tian Sheng Gong ( Ju Shan Tang )
862 Ju Shan Tang 聚善堂 聚善堂 Ju Shan Tang
863 Tian Sheng Miao 天圣庙 天聖廟 Tian Sheng Miao
864 Tian Sheng Tan 天圣坛 天聖壇 Tien Sen Tua Temple (Bao Gong Miao)
864 Bao Gong Miao 包公庙 包公廟 Bao Gong Miao
865 Tian Sheng Tan 天圣坛 天聖壇 Tian Sheng Tan
866 Tian Shou Tang Lu Zu Gong 天寿堂吕祖宫 天壽堂呂祖宮 Tian Shou Tang Lu Zu Gong
867 Tian Shun Tan 天顺坛 天順壇 Tian Shun Tan
868 Tian Wen Tan 天文坛 天文壇 Tian Wen Tan
869 Tian Xian Miao 天显庙 天顯廟 Tian Xian Miao
870 Tian Xin Ci 天性祠 天性祠 Tian Sing Sze Temple
871 Tian Xing Gong 天性宮 天性宮 Thian Sing Keong Temple
872 Tian Yin Tan 天阴坛 天陰壇 Tian Yin Tan
873 Tian You Tong 天佑堂 天佑堂 The Thian Yew Tong Temple
874 Tian Yun Dian 天云殿 天雲殿 Tian Yun Dian
875 Tian Zhi Tian Yuan Fu 天旨田元府 天旨田元府 Tian Zhi Tian Yuan Fu
876 Tian Zhu Lin Gong 天竹林宫 天竹林宮 Lim Kho Neo’s Temple
877 Tian Zhu Miao 天祖庙 天祖廟 Tain Chor Temple
878 Tian Zhu Shan Pi Lu Si 天竺山毗卢寺 天竺山毗盧寺 Beeh Low See Buddhist Temple
879 TianNanTang Xian Yuan Dao Tang 天南堂显源道堂 天南堂顯源道堂 Kong Leap Thiam Lim Tua Temple
880 Tong De FoTang 同德佛堂 同德佛堂 Tong Tek Buddhist Temple
881 Tong De Shan Tang Nian Xin She 同德善堂念心社 同德善堂念心社 Thong Teck Sian Thong Lian Sin Sia Temple
882 Tong Huai Miao  Nan Tian Meng 通淮庙   南天门 通淮廟  南天門 Tong Whye Temple
883 Tong Jing Shan Tang Cheng Shan She 同敬善堂诚善社 同敬善堂誠善社 Thong Kheng Charitable Institution
884 Tong Miao Zhi ling Tan 通妙旨灵坛 通妙旨靈壇 Tong Miao Zhi ling Tan
885 Tong Shan Gong Shan Xi Fu Zi 铜山宫山西夫子 銅山宮山西夫子 Tang Suahn Kiong San Soh Hoo Chu Temple
886 Tong Shan Tang   Dong Ling 同善堂  东陵 同善堂  東陵 Tanglin Tong Sian Tng
887 Tong Xing Gang 通兴港  潮人 通興港  潮人 Tong Xing Gang
888 Tuo Ta Yuan 托塔院 托塔院 Tuo Tat Yuan Pte Ltd
888 Yu Feng Tuo Ta Yuan  玉封托塔院 玉封托塔院
889 Wan Fo Ling 万佛林 萬佛林 Man Fatt Lam Budh Tp
890 Wan Fo Xian Xi Tan 卍佛暹喜堂 卍佛暹喜堂 Wan Fo Xian Xi Tan
891 Wan Fu Kong 万福宫 萬福宮 Ban Hock Temple
892 Wan Guo Shan Zhong Yi Miao 万国山忠义庙 萬國山忠義廟 Man Kok Sua Chong Yee Temple
893 Wan Li Lian He Dian 万礼莲合殿 萬禮蓮合殿 Wan Li Lian He Dian
894 Wan Li Xian Ling Gong 万礼显灵宫 萬禮顯靈宮 Wan Li Xian Ling Gong
895 Wan Shan Fu De Ci 万山福德祠 萬山福德祠 Man San Fook Tuck Chee Temple
895 Tu Di Miao 土地庙 土地廟 Tu Di Miao
896 Wan Shou Shan Guan Yin Tang 万寿山观音堂 萬壽山觀音堂 Ban Siew San Temple
897 Wan Shou Shan Kun Cheng Tang 万寿山堃成堂 萬壽山堃成堂 Kong Seng Ting Temple
898 Wan Tian Fu 万天府 萬天府 Wan Tian Fu
899 Wan Xian Miao 万仙庙 萬仙廟 Ban Sien Temple
900 Wang Fu Gong 王府宫 王府宮 Wang Fu Gong Taoism Association
901 Wang Hai Da Bo Gong Miao 望海大伯公庙 望海大伯公廟 Wang Hai Da Bo Gong Miao
902 Wang Xiang Tang Tong Shan 旺相堂铜山 旺相堂銅山 Ong Siong Tong Tong San
902 San Jiao Lao Zu Shi Dao Jiao Xie Hui 三教老祖师道教协会 三教老祖師道教協會 Sam Kar Lau Chor Shi Taoism Religious Society  Singapore
903 Wei Ling Fa Dong 威灵法洞 威靈法洞 Wei Ling Fa Dong
904 Wei Ling Gong 威灵宫 威靈宮 Wei Ling Keng
905 Wei Su Da Chan Xiu Zhong Xin 伟苏达禅修中心 偉蘇達禪修中心  VISUDDHA MEDITATION CENTRE
906 Wei Tuo Fa Gong 韦陀法宫 韋陀法宮 Wei Tuo Fa Gong Temple
907 Wei Zhen Miao 威镇庙 威鎮廟 Wei Zhen Miao
908 Wen Shu Tu Shu Guan 文殊图书馆 文殊圖書館 Manjusri Library
909 Wen You Shan Tang 文友善堂 文友善堂 Boon Yew Siang Theon
910 Wu Cao Da Bo Gong Miao 梧槽大伯公庙 梧槽大伯公廟 Wu Cao Da Bo Gong Miao
911 Wu Chang Dian 无常殿 無常殿 Wu Chang Dian
912 Wu Da Ma Yan         Mou Ni Fo Si 呼达嘛严牟尼佛寺 呼達嘛嚴牟尼佛寺 Uttamayanmuni Buddhist Temple
913 Wu Dang Shan Miao   Wu Lan 武当山庙  兀兰 武當山廟  兀蘭 Boo Tong San Temple
914 Wu Dang Shan Shan Long Miao 武当山善龙庙 武當山善龍廟 Wu Dang Shan Shan Long Miao
915 Wu Dang Shan Zhen Wu Guan 武当山真武观 武當山真武觀 Wu Dang Shan Zhen Wu Guan
916 Wu Feng Yan Gong 午峰岩  午峰岩宮 午峰岩  午峰岩宮 Wu Hong Yan Kong Temple
917 Wu Fong Miao 五凤庙 五鳳廟 Gow Hong Temple
918 Wu Fu Miao 五福庙 五福廟 Wu Fu Miao
919 Wu He Miao   Da Ba Yao 伍合庙  大芭窑 五合廟   大巴窑 United Five Temples of Toa Payoh
920 Wu Ji Ba Du Lianhegong 武吉巴督联合宫 武吉巴督聯合宮 Bukit Batok Joint Temple
921 Wu Ji Ba Du Tian Yin Dian 武吉巴督天阴殿 武吉巴督天陰殿 Wu Ji Ba Du Tian Yin Dian
922 Wu Ji Gong 无极宫  琼人30年后退出 無極宮  瓊人30年后退出 Wu Ji Gong
923 Wu Lan Lianshengmiao 兀兰联圣庙 兀蘭聯聖廟 Woodlands Lian Sheng Miao
924 Wu Lei Gong 五雷宮 五雷宮 Wu Lui Sien Sze Temple
925 Wu Lei Tan 五雷坛 五雷壇 Wu Lei Tan
926 Wu Luo Bei Fu An Dian 勿洛北福安殿 勿洛北福安殿 Wu Luo Bei Fu An Dian
927 Wu Min Dao Fu Shan Ting Da Bo Gong Miao 乌敏岛佛山亭大伯公庙 烏敏島佛山亭大伯公廟 Wu Min Dao Fu Shan Ting Da Bo Gong Miao
928 Wu Min Tai Fo Si 乌敏泰佛寺 烏敏泰佛寺 Ubin Thai Buddhist Temple
929 Wu Sheng Gong 五圣宫 五聖宫 Wu Sheng Gong Society
930 Wu Sheng Tang Jin Shi Tuan Xian Shi Tan 武胜堂金狮团仙师坛 武勝堂金獅團仙師壇 Wu Sheng Tang Jin Shi Tuan Xian Shi Tan
931 Wu Tai Shan Fo Gong Si 五台山佛公寺 五臺山佛公寺 Wu Tai Shan Buddhist Temple
932 Wu Tian Si 武天寺 武天寺 Bo Tien Temple
933 Wu Xian Men Lian Yi Hui 吾仙门联谊会 吾仙門聯誼會 Wu Xian Men Lian Yi Hui
934 Wu Xian Tang 五显堂 五顯堂 Wu Xian Tang
935 Wu Yin Dian 五阴殿 五隂殿 Wu Yin Dian
936 Xi Ao Tan 西袄坛 西襖壇 Xi Ao Tan
937 Xi Fu Sheng Yin Dian 西府圣阴殿 西府聖陰殿 Xi Fu Sheng Yin Dian
938 Xi Hai An Fu De Ci 西海岸福德祠 西海岸福德祠 West Coast Hock Teck Si
939 Xi He Bie Shu 西河别墅 西河別墅 Sai Ho Piat Su
940 Xi Jian Tan 西建坛 西建壇 Xi Jian Tan
941 Xi Lian Gong 西莲宫 西蓮宮 Xi Lian Gong
942 Xi Long Dao Tan 西龙道坛 西龍道壇 Xi Long Dao Tan
943 Xi Miao Tan 西妙坛 西妙壇 Xi Miao Tan
944 Xi Shan Gong 西山宫 西山宮 Xi Shan Gong
945 Xi Tian Dao Miao 西天道庙 西天道廟 See Thian Tao Temple
946 Xi Tian Fo Miao 西天佛庙 西天佛廟 See Thian Foh Temple
947 Xi Tian Fo Miao   Lianhemiao 西天佛庙   联合庙 西天佛廟   聯合廟 See Thian Foh Temple   United Temple
948 Xi Tian Gong 西天宫 西天宮 Xi Tian Gong
949 Xi Tian Tan 西天坛 西天壇 Xi Tian Tan
950 Xi Yun Dian 西云殿 西雲殿 Xi Yun Dian
951 Xian Chuan Zhong Dao Tang 显传总道堂 顯傳總道堂 Hean Thuan Chong Toh Tong Tp
952 Xian Dan Gong 贤当宫 贒當宮 Hiang Tong Keng Association   Tua Peh Kong
953 Xian Dang Gong Da Bo Gong 贤当宫大伯公 賢當宮大伯公 Hiang Tong Keng Tua Pek Kong
954 Xian Gong Tang 仙宫堂  兴化人 仙宮堂   興化人 Sian Keng Tong Temple   Heng Hwa temple
955 Xian Gu Dian 仙姑殿 仙姑殿 Xian Gu Dian
956 Xian Long Gong 显龙宫 縣龍宮 Xian Long Gong
957 Xian Shan Tang Siang San Temple Association
958 Xian Sheng Tan 显圣坛 顯聖壇 Xian Sheng Tan
959 Xian Zu Gong 仙祖宫 仙祖宮 Siang Cho Keong Temple
959 Zi Yun Miao 紫云庙 紫雲廟 Zi Yun Miao
960 Xiang Lian Si 香莲寺 香蓮寺 Sim Poh Seng Temple
961 Xiao Zi Dian 孝子殿 孝子殿 Xiao Zi Dian
962 Xie Bei Tan 协北坛 協北壇 Xie Bei Tan
963 Xie He Gong 协和宫 協和宮 Xie He Gong
964 Xie Tian Gong 协天宫 協天宮 Hiap Tien Keng Leng Poh Tien Tp
965 Xie Tian Gong Ling Bao Dian 协天宫灵宝殿 協天宮靈寶殿 Hiap Tien Keng Leng Poh Tian
966 Xie Tian Sheng Jun Tan 协天圣君坛 協天聖君壇 Xie Tian Sheng Jun Tan
967 Xie Tian Tan 协天坛 協天壇 Xie Tian Tan
968 Xie Yuan Shan 协源山 協源山 Xie Yuan Shan
969 Xin Ba Da Bo Gong 新芭大伯公 新芭大伯公 Xin Ba Da Bo Gong
970 Xin Heng Shan Ting Da Bo Gong Miao 新恒山亭大伯公庙 新恆山亭大伯公廟 Sin Heng San Teng Tua Pek Kong
971 Xin Jia Po Bao Sheng Miao 新加坡保生庙 新加坡保生廟 Xin Jia Po Bao Sheng Miao
972 Xin Jia Po De Jiao Lian He Zong Hui 新加坡德教联合总会 新加坡德教聯合總會 The Singapore Federation of Moral Missions
973 Xin Jia Po Fo Jiao Fu Li Xie Hui 新加坡佛教福利协会 佛教文化中心、福慧讲堂、慈恩林、后港洗肾中心 新加坡佛教福利協會 佛教文化中心、福慧講堂、慈恩林、後港洗腎中心 Singapore Buddhist Welfare Services
974 Xin Jia Po Fo Jiao Hui 新加坡佛教会 新加坡佛教會 Singapore Buddhist Mission
975 Xin Jia Po Fo Jiao Ju Shi Ling 新加坡佛教居士林 新加坡佛教居士林 Singapore Buddhist Lodge
976 Xin Jia Po Fo Jiao Qin Nian Hong Fa Tuan Fen Tuan 新加坡佛教青年弘法团  分团 新加坡佛教青年弘法團  分團 Singapore Buddhist Youth Mission (Branch)
977 Xin Jia Po Fo Jiao Ya Na 新加坡佛教亚纳协会 新加坡佛教亞納協會 Singapore Buddha Yana Organisation
978 Xin Jia Po Fo Jiao Zuo Chan Zhong Xin 新加坡佛教坐禅中心 新加坡佛教坐禪中心 Singapore Buddhist Meditation Centre
979 Xin Jia Po FoJiao Zong Hui 新加坡佛教总会 新加坡佛教總會 Singapore Buddhist Federation
980 Xin Jia Po Jing Zong Xue Hui 新加坡净宗学会 新加坡凈宗學會,, Amitabha Buddhist Society (Singapore)
981 Xin Jia Po Na Zha Tan 新加坡哪吒坛 新加坡哪吒壇 Xin Jia Po Na Zha Tan
982 Xin Jia Po San Qing Dao Jiao Hui 新加坡三清道教会 新加坡三清道教會 Singapore San Ching Taoist Association
983 Xin Jia Po San Tan Shui Ling Gong 新加坡三坛水灵宫 新加坡三壇水靈宮 Xin Jia Po San Tan Shui Ling Gong
984 Xin Jia Po Shan Ling Tan Dao Jiao Hui 新加坡善灵坛道教会 新加坡善靈壇道教會 Shan Ling Tuah Society
985 Xin Jia Po Shan You Chan Zhong Xin 新加坡善友禅中心 新加坡友禪中心 Kalyanamitta Centre (Singapore)
986 Xin Jia Po Tian Fa Wei Ling Wu Jia Fa Tan 新加坡天法威灵五家法坛 新加坡天法威靈五家法壇 Xin Jia Po Tian Fa Wei Ling Wu Jia Fa Tan
987 Xin Jia Po Zhong Hua fo Jiao Hui 新加坡中华佛教会 新加坡中華佛教會 The Singapore Chinese Buddhist Association
988 Xin Jia Po Zhong Shan Hai Zhou Hui Guan 新加坡中山海洲会馆 新加坡中山海洲會館 Chung Shan Hoizou Association
989 Xin Jia PoJin Duan Dian Dao Jiao Xie Hui 新加坡金锻殿道教协会 新加坡金鍛殿道教協會 Jin Duan Dian Taoist Asscoiation
990 Xin Jiap Po Fo Jiao Qing Nian Tuan 新加坡佛教青年团 新加坡佛教青年團 Singapore Buddhist Youth Mission
991 Xin Ma Fu Shan Cai Tan Fu 新马佛善财坛佛 新馬佛善財壇佛 Xin Ma Fu Shan Cai Tan Fu
992 Xin Shan Miao 心山庙 心山廟 Xin Shan Miao
993 Xin Sheng Tan 新胜坛 新勝壇 Xin Sheng Tan
994 Xin Xing Gong 新兴宫 新興宫 Xin Xing Gong
995 Xin Xing Tan 新兴坛 新興壇 Xin Xing Tan
996 Xin Zhou Yu Feng 新州玉封 新州玉封 Xin Zhou Yu Feng
997 Xing An Tian Hou Gong 兴安天后宫 興安天后宮 Xing An Tian Hou Gong
997 Xing Hua Miao 兴化庙 興化廟 Xing Hua Miao
998 Xing Du Miao 兴都庙 興都廟 Veeramuthu Muneeswarar
999 Xing Shan Tan 兴山坛 興山壇 Hien San Tuan
1000 Xing Sheng Gong  Ya Long 兴胜宫  芽笼 興勝宮  芽籠 Xing Sheng Gong
1001 Xing Sheng Gong   Zhang Yi 兴胜宫  樟宜 興勝宮  樟宜 Xing Sheng Gong
1002 Xing Xuan Dao Tan 兴玄道坛 興玄道壇 Xing Xuan Dao Tan
1003 Xiu Ben Tang 修本堂 修本堂 Xiu Ben Tang
1004 Xiu Ben Tang 修本堂  华仑山 修本堂  華侖山 Xiu Ben Tang
1005 Xiu De Shan Tang   Wu Ji Zhi Ma 武吉知馬修德善堂 武吉知馬修德善堂 Bukit Timah Seu Teck Sean Tong
1006 Xiu De Shan Tang Yang Xin She 修德善堂养心社 修德善堂養心社 Seu Teck Sean Tong Yiang Sin Sia
1007 Xuan Fu Xian Miao 玄夫仙庙 玄夫仙廟 Hiang Foo Siang Temple
1008 Xuan Guan Gong 玄关宫 玄関宮 Xuan Guan Gong
1009 Xuan Huang Dian 玄皇殿 玄皇殿 Xuan Huang Dian
1010 Xuan Jiang Dian Dao Jiao Hui 玄江殿道教会 玄江殿道教會 Heng Kang Tian Taoist Association
1011 Xuan Ling Gong 玄灵宫 玄靈宮 Hiang Leng Gong Temple
1012 Xuan Ling Tan 玄灵坛 玄靈壇 Xuan Ling Tan
1013 Xuan Nü Shu Rong Chi 玄女姝荣池 玄女姝榮池 Xuan Nü Shu Rong Chi
1014 Xuan Shan Gong 玄山宫 玄山宮 Xuan Shan Gong
1015 Xuan Shan Gong  Ya Long 玄山宫  芽笼 玄山宮  芽籠 Xuan Shan Gong  Ya Long
1016 Xuan Shan Miao 玄山庙 玄山廟 Siang San Temple
1017 Xuan Shan Miao Jiu Shi Tan 玄山庙救世坛 玄山廟救世壇 Siang San Temple
1018 Xuan Sheng Tan 玄圣坛 玄聖壇 Xuan Sheng Tan
1019 Xuan Shi Gong 玄世宫 玄世宮 Xuan Shi Gong
1020 Xuan Shi Tan 玄世坛 玄世壇 Xuan Shi Tan
1021 Xuan Shun Gong 玄顺宫 玄順宮 Xuan Shun Gong
1022 Xuan Tian Tan 玄天坛 玄天壇 Xuan Tian Tan
1023 Xuan Wu Dian 玄武殿 玄武殿 Xuan Wu Dian
1024 Xuan Wu Shan 玄武山 玄武山 Xuan Wu Shan
1025 Xuan Wu Shan Fu Si 玄武山佛寺 玄武山佛寺 Xuan Wu Shan Fu Si
1026 Xuan Wu Tan 玄武坛 玄武壇 Xuan Wu Tan
1027 Xuan Yin Dian 玄阴殿 玄陰殿 Xuan Yin Dian
1028 Xuan Yun Tan 玄云坛 玄雲壇 Xuan Yun Tan
1029 Xuan Yun Tan Dao Jiao Hui 玄云坛道教会 玄雲壇道教會 Xuan Yun Tan Taoist Society
1030 Xuan Zhong Tan 玄中坛 玄中壇 Xuan Zhong Tan
1031 Ya Long Ba Lu Shan Shi Tan 芽笼芭鲁善世坛 芽籠芭魯善世壇 Ya Long Ba Lu Shan Shi Tan
1032 Ya Long Dong Zhong Xin Shan Yin Dian 芽笼东中心善阴殿 芽籠東中心善陰殿 Ya Long Dong Zhong Xin Shan Yin Dian
1033 Ya Long Lian He Gong 芽笼联合宫 芽籠聯合宮 Geylang United Temple
1034 Yan Luo Dian 阎罗殿 閻羅殿 Giam Loh Tian Temple
1035 Yang Bo Gong 阳波宫 陽波宮 Yang Bo Gong
1036 Yang Fa Tan 杨法坛 楊法壇 Yang Fa Tan
1037 Yang Tao Yuan Cheng Huang Miao 杨桃园城隍庙 楊桃園城隍廟 Sheng Hong Temple
1038 Yao Shi Xing Yuan Hui 药师行愿会 藥師行願會 Buddha of Medicine Welfare Society
1039 Ye Fu Tan 叶府坛 葉府壇 Ye Fu Tan
1040 Yi Fu Long Tan 义福龙坛 儀福龍壇 Yi Fu Long Tan
1041 Yi Lian Gong 义莲宫 義蓮宮 Yi Lian Gong
1042 Yi Lie Miao 义烈庙 儀烈廟 Yi Lie Miao
1043 Yi Shan Tang Eit San Tong Temple
1044 Yi Shun Tian Yun Tan 义顺天云坛 義順天雲壇 Yi Shun Tian Yun Tan
1045 Yi Shun Xi Tian Tan 义顺西天坛 義順西天壇 Yi Shun Xi Tian Tan
1046 Yi Shun Zhen Lianhemiao 义顺镇联合庙 義順鎮聫合廟 Yi Shun Town United Temple
1047 Yi Wu Jiu Ji Zheng Gong 壹伍玖济正宫  总行在宏茂桥 壹伍玖濟正宮  總行在宏茂橋 Ji Zheng Gong    Main temple at 159 AMK
1048 Yi Wu Jiu Ji Zheng Gong 壹伍玖济正宫  新庙在芽龙 壹伍玖濟正宮  新廟在芽龍 Ji Zheng Gong   New temple at Geylang
1049 Yi Xing Ju Yi Xing Ju Temple
1050 Yi Xing Tang 义星堂 義星堂 Yi Xing Tang
1051 Yi Xun Miao 翊巡庙 翊巡廟 Yi Xun Miao
1052 Yi Zhong Fu 义忠府 儀忠府 Yi Zhong Fu
1053 Yin Feng Tan 音凤坛 音鳳壇 Yin Feng Tan
1054 Yin Fu Dian 阴福殿 陰福殿 Yin Fu Dian
1055 Yin Fu Gong 阴福宫 陰福宮 Yin Fu Gong
1056 Yin Lv Fu 阴吕府 陰呂府 Yin Lv Fu
1057 Yin Nan Dian 阴南殿 陰南殿 Yin Nan Dian
1058 Yin Shan Dian 阴善殿 陰善殿 Yin Shan Dian
1059 Yin Sheng Tan 阴圣坛 陰聖壇 Yin Sheng Tan
1060 Yin Yang Ting 阴阳亭 陰陽亭 Yin Yang Ting
1061 Yin Yue Dian 阴嶽殿 陰嶽殿 Yin Yue Dian
1062 Yin Zhen Dian Gong Miao 阴阵殿公庙 廕陣殿公廟 Yin Zhen Dian Temple Association
1063 Yin Zhen Dian Gong Miao 阴阵殿公庙 陰陣殿公廟 Yin Zhen Dian Gong Miao
1064 Yong Long Tan 永龙坛 永龍壇 Yong Long Tan
1065 Yong Yi Gong 勇义宫 勇義宫 Yong Yi Gong
1066 Yong Yi Gong Yu Feng Yu Huang Zhi Dian 勇义宫玉封玉皇之殿 勇義宮玉封玉皇之殿 Yong Yi Gong Yu Feng Yu Huang Zhi Dian
1067 You Yi Fo You Hui 友谊佛友会 友誼佛友會  Yew Yee Lian Yee Hui
1067 You Yi Fo You Hui 友谊佛友会 友誼佛友會 Yew Yee Friendly Association
1068 Yu Du An 虞都庵 虞都庵 Yi Do An Chinese Temple
1069 Yu Feng Che Shan Fu 玉封车山府 玉封車山府 Yu Feng Che Shan Fu
1069 Yang Wei Xuan 扬威轩 揚威軒 Yang Wei Xuan
1070 Yu Feng Cheng Yin Dian 玉封城阴殿 玉封城陰殿 Yu Feng Cheng Yin Dian
1071 Yu Feng Ci Bei Tan 玉封慈悲坛 玉封慈悲壇 Yu Feng Ci Bei Tan
1072 Yu Feng Fa Sheng Tan 玉封法圣坛 玉封法聖壇 Yu Feng Fa Sheng Tan
1073 Yu Feng Jiu Shan Gong Liu Ren Xian Shi Fa Tan 玉封九山宫六壬仙师法坛 玉封九山宮六壬仙師法壇 Yu Feng Jiu Shan Gong Liu Ren Xian Shi Fa Tan
1074 Yu Feng Lian Xian Gong 玉封莲显宫 玉封蓮顯宮 Yu Feng Lian Xian Gong
1075 Yu Feng Ling Shan Tan 玉封灵善坛 玉封靈善壇 Yu Feng Ling Shan Tan
1076 Yu Feng Long Sheng Tan 玉封龙圣坛 玉封龍聖壇 Yu Feng Long Sheng Tan
1077 Yu Feng Nan Fu Xuan Shan Miao 玉封南府玄善庙 玉封南府玄善廟 Nam Fu Xuan Shan Miao
1078 Yu Feng Shan Fu Miao 玉封善福庙 玉封善福廟 Yu Feng Shan Fu Miao
1079 Yu Feng Sheng Fu Tan 玉封圣佛坛 玉封聖佛壇 Yu Feng Sheng Fu Tan
1080 Yu Feng Sheng Mu Tan 玉封圣母坛 玉封聖母壇 Yu Feng Sheng Mu Tan
1081 Yu Feng Sheng Zhong Tan 玉封圣中坛 玉封聖中壇 Yu Feng Sheng Zhong Tan
1082 Yu Feng Tuo Ta Yuan 玉封托塔院 玉封托塔院 Yu Feng Tuo Ta Yuan
1083 Yu Feng Wen Li Zhong Yun Gong 玉封文礼忠云宫 玉封文禮忠雲宮 Yu Feng Wen Li Zhong Yun Gong
1084 Yu Feng Xi Tian Gong 玉封西天宫 玉封西天宮 Yu Feng Xi Tian Gong
1085 Yu Feng Zhang Yi Xing Jun Miao 玉封樟宜星君庙 玉封樟宜星君廟 Yu Feng Zhang Yi Xing Jun Miao
1086 Yu Feng Zhi Fu Cai Bo Xing Jun Miao 玉封至富财帛星君庙 玉封至富財帛星君廟 Yu Feng Zhi Fu Cai Bo Xing Jun Miao
1087 Yu Hai Tang Guan Yin Jiu Ku Hui 玉海棠观音救苦会 玉海棠觀音救苦會 Jee Hai Tung Kwan Imm Welfare Society
1088 Yu Huang Dian 玉皇殿 玉皇殿 Yu Huang Dian
1089 Yu Huang Dian   Hei Qiao Tou Tian Gong Tan 玉皇殿  黑桥头 天公坛 玉皇殿  黑橋頭 天公壇 Or Kio Tow Geok Hong Tian
1090 Yu Huang Dian Lianhegong 玉皇殿联合宫 玉皇殿聯合宮 Yu Huang Combined Temple
1091 Yu Huang Gong 玉皇宫 玉皇宮 Yu Huang Gong (Keng Teck Whay Building)
1091 Xin Jia Po Dao Jiao Xie Hui 新加坡道教协会 新加坡道教協會 Xin Jia Po Dao Jiao Xie Hui
1092 Yu Huang Miao 玉皇庙 玉皇廟 Gek Hong Temple
1093 Yu Huang Zhi Zhun Miao 玉皇至尊庙 玉皇至尊廟 Yu Huang Zhi Zun Tp
1094 Yu Lang Feng Shan Si 裕廊凤山寺 裕廊鳳山寺 Yu Lang Feng Shan Si
1095 Yu Lang Guan Di Gong 裕廊关帝宫 裕廊關帝宮 Yu Lang Guan Di Gong
1096 Yu Lang Tai Shan Dian 裕廊泰山殿 裕廊泰山殿 Yu Lang Tai Shan Dian
1097 Yu Lang Xi Lianhegong 裕廊西联合宫 裕廊西聯合宮 Jurong West United Temple
1098 Yu Lang Xuan Wu Shan 裕廊玄武山 裕廊玄武山 Yu Lang Xuan Wu Shan
1099 Yu Lang Zong Gong 裕廊总宫 裕廊總宮 Jurong Combined Temple
1100 Yu Xu Dao Jiao Xie Hui 玉虚道教协会 玉虛道教協會 Yu Xu Taoist Association (Singapore)
1101 Yu Zhi Chi Feng Pu Lian Dian 玉旨勅封普莲殿 玉旨勅封普蓮殿 Yu Zhi Chi Feng Pu Lian Dian
1102 Yuan Fu Dian 圆福殿 圓福殿 Tan Kong Tian Temple
1103 Yuan Long Sheng Miao 元龙圣庙 元龍聖廟 Guan Loong Sheng Temple
1104 Yuan Ming Shi 圆明寺 圓明寺 Yuan Ming Si
1105 Yuan Shou Tang 元寿堂 元壽堂 Yuan Shou Tang
1106 Yuan Shuai Fu 元帅府 元帥府 Yuan Shuai Fu
1107 Yue Hai Qing Miao 粤海清庙 粵海清廟 Yuen Hai Ching aka
1108 Yun De  Tang Tong Xin She 云徳堂同心社 雲德堂同心社 Yun Teck Sian Tng Thong Sin Sia
1108 Yun De Shan Tang Tong Xin She 运德善堂同心社 運德善堂同心社 Yun Teck Sian Tng Thong Sin Sia
1109 Yun Feng Gong 云峰宫 雲峰宮 Yun Feng Gong
1110 Yun Feng Gu Miao 云峰古庙 雲峰古廟 Hoong Hong Koon Beo
1111 Yun Feng Gu Miao  He Xing Guang Miao 云峰古庙合兴光庙 雲峰古廟合興光廟 Hoong Hong Koon Beo & Hup Heng Kwang Beo
1112 Yun Guan Gong 云观宫 雲觀宮 Yun Guan Gong
1113 Yun Guan Tan 云关坛 雲關壇 Yun Guan Tan
1114 Yun Ji Dian 云集殿 雲集殿 Yun Ji Dian
1115 Yun Long Yuan 云龙寺 雲龍寺 Hong Leng Yien Temple
1116 Yun Shan Gong 云山宫 雲山宮 Hoon San Keng Temple
1117 Yun Shan Tan 云善坛 雲善壇 Yun Shan Tan
1118 Yun Tian Gong 云天宫 雲天宮 Yun Tian Gong
1119 Yun Wu Shan Nian Fo Tang 云雾山念佛堂 雲霧山念佛堂 Yun Wu Shan Nian Fo Tang
1120 Yun Xian Gong 云仙宫 雲仙宮 Hoon Sian Keng
1121 Yun Yin Dian 云阴殿 雲陰殿 Yun Yin Dian
1122 Yun Zhong Dian 云中殿 雲中殿 Yun Zhong Dian
1123 Zang Mi Fo Xue Yan Jiu Hui 藏密佛学研究会 藏密佛學研究會 Tibetan Buddhist Studies Society
1124 Ze Shi Tan 泽世坛 澤世壇 Ze Shi Tan
1125 Zhan Pu yuan 薝卜院 薝蔔院 Chian Pok Temple
1126 Zhan Tan Lin 旃檀林 旃檀林 Tsan Tan Lim Temple
1127 Zhang De Gong 张德宫 張德宮 Zhang De Gong
1128 Zhao Hui Miao 昭惠庙 昭惠廟 Zhao Hui Miao
1129 Zhao Lin Miao 昭灵庙  莆田江兜 昭靈廟  莆田江兜 Cheow Leng Beo   Xin Hua Temple
1130 Zhao Lin Zu Miao 昭灵祖庙 昭靈祖廟 Cheow Leng Zhu Beo
1131 Zhao Ling Gong 昭灵宫 昭靈宮 Zhao Ling Gong
1132 Zhao Ying Ci 昭应祠  琼人 昭應祠  瓊人 Chow Eng Chee
1133 Zhen Jun Tan 真君坛 真君壇 Zhen Jun Tan
1134 Zhen Kong Jiao Fu Ben Tang 真空教复本堂 真空教複本堂 Zhen Kong Jiao Fu Ben Tang Chin Kong Religion Fook Poon Tong
1135 Zhen Long Gong 真龙宫  联合宫 真龍宮  聯合宮 Chin Leng Keng  United Temple
1136 Zhen Nan Miao 镇南庙 鎮南廟 Chern Nam  Temple
1137 Zhen Nan Miao Guang Shou Tang 镇南庙广寿堂 鎮南廟廣壽堂 Chern Nam Kong Siew Temple
1138 Zhen Ren Gong 真人宫 真人宮 Chin Leng Keng Chinese Temple
1139 Zhen Shan Tian Fo Gong 镇山天福宫 鎮山天福宮 Teng San Tian Hock Temple
1140 Zhen Wu Dian 真武殿 真武殿 Zhen Wu Dian
1141 Zhen Zhu Fang Shen Tan 珍珠坊神壇 珍珠坊神壇 People’s Park Shrine
1142 Zheng Hua Ci Sheng Gong 正华慈圣宫 正華慈聖宮 Cheng Hwa Cher Siah Temple
1143 Zheng Hua Cun Jin Fu Gong 正华村金福宫 正華村金福宮 Zheng Hua Cun Jin Fu Gong
1144 Zheng Hua Cun Tian Yun Miao 正华村天云庙 正華村天雲廟 Zheng Hua Chun Tian Yun Temple Association
1145 Zheng Hua Wu Sun Tan 正华武孙坛 正華武孫壇 Zheng Hua Wu Sun Tan
1146 Zheng Hua Zhong Nan Tan 正华中南坛 正華中南壇 Zheng Hua Zhong Nan Tan
1147 Zheng Jue Si 正觉寺 正覺寺 Zheng Jue Si Temple
1148 Zheng Long Gong Xuan Jiang Dian 正龙宫玄江殿 正龍宮玄江殿 Chia Leng Kong Heng Kang Tian
1149 Zheng Yi De Wei Guan 正一德微观 正一德微觀 Zheng Yi De Wei Guan
1150 Zheng Yi Tan 正一坛 正一壇 Zheng Yi Tan
1151 Zheng Zhao Gong 正照宫 正照宮 Zheng Zhao Gong
1152 Zhi An Tan 旨安坛 旨安壇 Zhi An Tan
1153 Zhi Feng Tan Dao Jiao Hui 旨凤坛道教会 旨鳳壇道教會 Zhi Feng Tan Dao Jiao Hui
1154 Zhi Feng Tan Qian Shou Guan Yin 旨凤坛千手观音 旨鳳壇千手觀音 Zhi Feng Tan Qian Shou Guan Yin
1155 Zhi Gui Fo She 知归佛社 知歸佛社 Tee Kwee Hood Sia Temple   Chih Kuei Fu Ser
1156 Zhi Yuan Fo Jiao Tu Xie Hui 志愿佛教徒协会 志願佛教徒協會 Society Of Buddhist Volunteers
1157 Zhi Zhong Tan 旨忠坛 旨忠壇 Zhi Zhong Tan
1158 Zhong Bang Lianhegong 忠邦联合宫 忠邦聯合宮 Chong Pang Combined Temple
1159 Zhong Bao Tan Ling Huang Dian 中宝坛凌皇殿 中寶壇凌皇殿 Zhong Bao Tan Ling Huang Dian
1160 Zhong Bao Tan Yin Shi Fu 中宝坛阴世府 中寶壇陰世府 Tiong Poh Tuang Yim Say Hu
1161 Zhong De Fo Tang 忠德佛堂 忠德佛堂 Chong Tuck Tong Chinese Temple
1162 Zhong De Tian Gong 忠德天宫 忠德天宮 Zhong De Tian Gong
1163 Zhong Hong Shan Tang 众弘善堂 眾弘善堂 Cheng Hong Siang Tng
1164 Zhong Hong Shan Tang Jiu Huang Gong   Lianhe Gong 众弘善堂九皇宫  联合宫 眾弘善堂九皇宮 Cheng Hong Siang Tng Kew Huang Keng (United Temple)
1165 Zhong Hua Shan Tang Lan Shi Zi Zong Hui 中华善堂蓝十字总会 中華善堂藍十字總會 Blue Gross Charitable Institution,Singapore
1166 Zhong Hua Tang 中华坛 中華壇 Zhong Hua Temple
1167 Zhong Lian Dian 中莲殿 中蓮殿 Zhong Lian Dian
1168 Zhong Long Gong 忠龙宫 忠龍宮 Zhong Long Gong
1169 Zhong Nan Tan 中南坛 中南壇 Zhong Nan Tan
1170 Zhong Sheng Tan 忠圣坛 忠聖壇 Zhong Sheng Tan
1171 Zhong Tou Gong 钟头宫 鐘頭宮 Zhong Tou Gong
1172 Zhong Xi Tan 中西坛 中西壇 Zhong Xi Tan
1173 Zhong Xian Tan 中贤坛 中賢壇 Zhong Xian Tan
1174 Zhong Yi Dian 忠义殿 忠義殿 Zhong Yi Dian
1175 Zhong Yi Guan 忠义馆 忠義館 Zhong Yi Dian
1176 Zhong Yi Miao   Nu Huang Zhen 忠义庙  女皇镇 忠義廟  女皇鎮 Tiong Ghee Temple
1177 Zhong Yi Tian Ming Miao 忠义天明庙 忠義天明廟 Zhong Yi Tian Ming Miao
1178 Zhu An Tan 主唵坛 主唵壇 Zhu An Tan
1179 Zhu Fu Si 祝福寺 祝福寺 Buddha Vihara Society
1180 Zhu Fu Si 祝福寺 祝福寺 Mangala Vihara Budh Tp
1180 Man Jia La Wei Ha La Miao 曼加拉维哈拉庙 曼加拉維哈拉廟 Man Jia La Wei Ha La Miao
1181 Zhu Lin Gong 竹林宫 竹林宮 Zhu Lin Gong
1182 Zhu Lin Si 竹林寺 竹林寺 Zhu Lin Si
1183 Zhu Ling Miao 竹林庙 竹林廟 Zu-Lin Temple  aka Tua Pek Kong Temple
1184 Zhu Meng Jia Yu Fo Jiao Zhonf Xin 朱孟迦育佛教中心 朱孟迦育佛教中心 Zumang Kalyud Buddhist Ctr
1185 Zhu Shan Gong 竹善宫 竹善宮 Zhu Shan Gong
1186 Zhu Yun Gong 竹云宫 竹雲宮 Zhu Yun Gong
1187 Zhu Yun Tan 竹云坛 竹雲壇 Zhu Yun Tan
1188 Zhuang Yuan Fu Shan Cai Tong Zi 状元府善才童子 狀元府善才童子 Zhuang Yuan Fu Shan Cai Tong Zi
1189 Zhun Ti Ge 准提阁 凖提閣 Zhun Ti Ge
1190 Zhun Ti Gong 准提宫 準提宫 Cundhi Gong
1191 Zi Du An 自度庵 自度庵 Tse Tho Aum Temple
1192 Zi Jing Ge   De Jiao Hui 紫经阁  德教会 紫經閣  德教會 Zi Jing Ge Moral Uplifting Society, Singapore
1193 Zi Xuan Ge   De Jiao Hui 紫玄阁  德教会 紫玄閣  德教會 Che Hian Khor Moral Uplifting Society
1194 Zi Yun Kai Ji Gong 紫云开吉宫 紫雲開吉宮 Zi Yun Kai Ji Gong
1195 Zi Zhu Lin 紫竹林 紫竹林 Zi Zhu Lin
1196 Zi Zhu Tan 紫竹坛 紫竹壇 Zi Zhu Tan
1197 Zu Fo Hai Nan Shan Miao 祖佛海南山庙 祖佛海南山廟 Beo San Hood Chor Temple
1197 Fu Shan Tang 福山堂 福山堂 Beo San Hood Chor Temple
1198 Fa Gu Shan Xin Jia Po Hu Fa Hui 法鼓山新加坡护法会 法鼓山新加坡護法會 DHARMA DRUM SINGAPORE
1199 Fo Jia Man Tu Luo Xue Hui 佛教曼荼罗学会 佛教曼荼羅學會 Buddha Dhamma Mandala Society
1200 Hai Yin Gu Si 海印古寺 海印古寺 Hai Inn Temple
1201 Hua Yan Fo Xue Hui 华严佛学会 華嚴佛學會 Hua Yan Buddhist Society
1202 Leng Yan Fo Xue Hui 楞严佛学会 楞嚴佛學會 Shurangama Buddhist Society
1203 Si Nian Chu Chan Xiu Zhong Xin 四念处禅修中心 四念處禪修中心 Satipatthana Meditation Centre
1204 Xin Jia Po Fo Xue Yan Jiu Hui 新加坡佛学研究会 新加坡佛學研究會 Singapre Buddha Sasana Society (Sakya Tenphel Ling)
1204 Shi Jia Si 释迦寺 釋迦寺 Shi Jia Si
1205 Xin Jia Po Mian Dian Yu Fo Si 新加坡缅甸玉佛寺 新加坡緬甸玉佛寺 Burmese Buddhist Centre
1206 Zang Chuan Ning Ma Ba Ge Fo Xue Hui 藏传宁玛巴噶陀佛学会 藏傳寧瑪巴噶陀佛學會 Nyingma Kathok Buddhist Centre