San Zhong Gong Dou Mu Gong

1999年_三中宮斗母宮_蔡厝港聯聖宮_sanzhonggong_doumugong_Choa Chu Kang United Temple_22張

1999年_三中宮斗母宮_蔡厝港聯聖宮_sanzhonggong_doumugong_Choa Chu Kang United Temple_22張